Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1ZST Kod Erasmus / ISCED: 04.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania i podstaw marketingu

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy

Moduł: 3

Rok studiów: I semestr: 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład 30 + ćwiczenia 30

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Wykład, ćwiczenia, praca własna studenta

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 28 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 38 godz.

Udział w egzaminie 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. wykład + 30 godz. ćwiczenia + 2 godz. konsultacje; 2,48 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym przygotowanie i prezentacja na zajęciach studiów przypadku 58 godz. 2,32 pkt. ECTS

Literatura:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2007

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentow,

MT Biznes, Warszawa 2006

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

3. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

4. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

5. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego i jego miejscu w systemie o zarządzaniu. Z2A_W01

W02 Posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między przedsiębiorstwami w kontekście realizacji strategii akwizycji i aliansów. Z2A_W03

W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi analizy strategicznej. Z2A_W06

W04 Ma pogłębioną wiedzę na temat przemian zachodzących w otoczeniu organizacji Z2A_W08

U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do przeprowadzenia analizy strategicznej wybranych aspektów funkcjonowania organizacji i jej otoczenia. Z2A_U02

U02 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk z wykorzystaniem metod analizy strategicznej. Z2A_U03

U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zarządzania strategicznego do rozwiązywania problemów występujących w procesie tworzenia i przekształcania strategii firmy. Z2A_U07

U04 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień w zakresie prezentacji wyników analizy strategicznej i strategii organizacji. Z2_U10

K02 Potrafi realizować projekty grupowe. Z2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Efekty weryfikowane przez egzamin pisemny:

Ocena dostateczna – 61% punktów

Ocena dostateczna plus – 69% punktów

Ocena dobra – 77% punktów

Ocena dobra plus – 85% punktów

Ocena bardzo dobra –93% punktów

Efekty weryfikowane przez pracę w grupach nad studiami przypadków:

Ocena dostateczna – 61% punktów

Ocena dostateczna plus – 69% punktów

Ocena dobra – 77% punktów

Ocena dobra plus – 85% punktów

Ocena bardzo dobra –93% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.