Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języków obcych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2NJO Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języków obcych II
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci mają podstawową wiedzę dotyczącą nauczania języka angielskiego jako języka obcego w zakresie metod językowych, nauczania elementów języka oraz tworzenia pomocy dydaktycznych. Studenci potrafią projektować proste ćwiczenia i dokonywać ewaluacji materiałów językowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi nauczania języków obcych, a w szczególności z:

• zasadami planowania lekcji języka obcego,

• nauczaniem umiejętności językowych,

• koncepcją autonomii uczącego się

• podstawowymi zasadami oceniania językowego.

Podstawowym celem kursu jest kształcenie umiejętności dydaktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela języków obcych, jak również rozwijanie umiejętności refleksji zawodowej poprzez stworzenie forum do dyskusji na temat problemów dydaktycznych i wychowawczych związanych z pracą w szkole lub na kursie językowym. Kurs zapewnia wsparcie w trakcie trwania praktyk pedagogicznych poprzez udzielenie pomocy merytorycznej przy przechodzeniu od teorii do praktyki.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: Filologia: Język angielski stosowany z językiem niemieckim

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_9)

Rok studiów /semestr: II rok, semestr III i IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: warsztaty, dyskusje, zadania dydaktyczne typu ‘mikro-nauczanie’, praca projektowa

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

• Udział w ćwiczeniach: (30h +30h) 60h

• Przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

• Realizacja zadań domowych: 15h

• Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi i ćwiczeniami: 5h

• Realizacja zadań projektowych: 60h

• Przygotowanie do sprawdzianu i obecności na nim: (10+2) 12h

• Razem: 182h (odpowiada 6 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

• Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60+5+2=67h (odpowiada 2,5 pkt. ECTS)

• Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120h (odpowiada 4 pkt. ECTS)

Literatura:

Gardner, H. 2006. Multiple intelligences: the theory in practice. New York: BasicBooks.

Harmer, J. 2001. The practice of English language teaching. Third edition. Longman

Komorowska, H. 2004. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Larsen-Freeman D. i Anderson M. 2011. Techniques & Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lightbown, P.M. i Spada, N. How languages are learned. 3rd edition. Oxford: OUP

Richards J. C i Rogers T.S. 2001. Approaches and methods in language teaching. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Stevick, E. W. 1996. Humanism in language teaching. Oxfrod: Oxford University Press.

Tudor, I. 2001. The dynamics of the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Ur, P. A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

(K_W02, K_W03, K_W06, K_W08).

K_W09).

UMIEJĘTNOŚCI

(K_U01, K_U02, K_U03).

K_U05, K_U10, K_U12)

(K_U04, K_U07, K_U13).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

(K_K02).

(K_K01, K_K04).

(K_K05, K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III i IV semestrze, egzamin po IV semestrze

Metody ewaluacji obejmują samoocenę i ocenę koleżeńsk

a, sprawdzian pisemny oraz pracę projektową.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Wymagania obowiązkowe:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• Wykonanie zadań praktycznych na zajęciach

• Wykonanie 4 prac projektowych (4 autorskich zestawów zawierających konspekty, materiały i pomoce dydaktyczne)

Wymagania nadobowiązkowe:

• Napisanie eseju analitycznego/krytycznego/refleksyjnego dotyczącego określonego problemu dydaktycznego

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest:

• Zaliczenia sprawdzianu pisemnego (próg zaliczenia wynosi 60%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.