Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego - gramatyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2JNHG Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego - gramatyka praktyczna 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest skierowany do studentów drugiego roku. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B1 wg skali ESOKJ.

Założenia:

• Rozwijanie umiejętności płynnej i poprawnej wypowiedzi na różne tematy

• Uczestnictwo w dyskusjach oraz wyrażanie własnych opinii

• Poprawne użycie słownictwa w odpowiednim kontekście

• Analiza błędów językowych

• Poprawienie intonacji języka oraz umiejętności fonetycznych

• Ćwiczenie umiejętności wychwytywania ważnych informacji poprzez pytania do tekstu słuchanego

• Poznawanie i utrwalanie gramatyki

• Praktyczne użycie słownictwa i konstrukcji gramatycznych w wypowiedzi pisemnej

• Pisanie tekstów o długości do ok. 250 -300 słów: listy nieformalne, teksty argumentacyjne wyrażające własne opinie, zawierające argumenty za i przeciw, krótkie opowiadania, opis miejsca i osoby, legendy/bajki, opisy.

• Wychwytywanie informacji z tekstu i określanie głównych idei

• Streszczanie selektywne tekstu i jego parafraza

• Praca nad własnym stylem

• Selekcjonowanie i porządkowanie informacji w celu ich prezentacji


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ wg skali ESKOJ.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B1, określonego według skali ESOKJ.Zapoznanie studentów z gramatyką języka hiszpańskiego na danym poziomie.

Pełny opis:

Poziom kształcenia : studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : przedmioty podstawowe, przedmiot obowiązkowy (M_4)

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2JNH

Rok studiów/semestr : II rok studia stacjonarne I stopnia, 3 i 4 semestr studiów

Wymagania wstępne: Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ wg skali ESKOJ.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć : 180 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS : 12 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta -

Udział w ćwiczeniach: 180 godzin

Przygotowanie do zajęć: 90 godzin

Realizacja zadań projektowych: 10h

Udział w konsultacjach: 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20+4=24 godziny

Razem: 324 godziny

Wskaźniki ilościowe -

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 204 godz. / 8 ECST

-o charakterze praktycznym 300 godz. / 12 ECTS

Literatura:

Aragones Luis Palencia Ramon , Gramatica de uso del espanol A1 - B2 Teoria y practica, SM , 2003

Castro Francisca, Uso de español, Intermedio y Avanzado, Edelsa, Grupo Didascalia SA,2000

Coronado Gonzalez M.L., Gramática y ejercicios, nivel medio. Materia prima,1996, SGEL, Madrid

Francisca Castro Viudez, Aprende gramatica y vocabulario, SGEL,2008

Nuevo Avance 2 i 3,SGEL, Madrid 2010

Gramatica basica del estudante de espanol, Difusion,2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawową terminologię w języku hiszpańskim służącą porozumiewaniu się w życiu codziennym oraz związaną z szeroką tematyką: życie codzienne, sport, zdrowy tryb życia, uzależnienia, komputery, zdrowie, żywność, rozrywki, upodobania ,ciekawostki kulturowe, praca, moda, rodzina , miejsca , legendy na poziomie B1 KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

2. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów pisanych oraz wypowiedzi ustnych

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

3. Ma podstawową wiedzę w zakresie pisania tekstów argumentacyjnych, opisowych, opowiadań oraz relacji wydarzeń. KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

4. Ma podstawową wiedzę z w zakresie różnych technik i strategii czytania

5. Ma podstawową wiedzę gramatyczną, dt analizy znaczenia i funkcji form językowych1 KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

UMIEJĘTNOŚCI`

1. Student rozbudowuje swoje słownictwo w zakresie tematów takich jak: życie codzienne, sport, zdrowy tryb życia, uzależnienia, komputery, zdrowie, żywność, rozrywki, upodobania ciekawostki kulturowe, praca, moda, rodzina, miejsca, legendy na poziomie A2 do B1 KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

2. Pisze teksty o długości do ok. 250 -300 słów: listy nieformalne, teksty argumentacyjne wyrażające własne opinie, argumenty za i przeciw, krótkie opowiadania, opisuje miejsca i osoby, krótkie historie, legendy/bajki KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

3. Rozpoznaje i artykułuje dźwięki hiszpańskich w różnych kontekstach KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

4. Wyraża własne zdanie na dany temat, przedstawia i uzasadnia swój punkt widzenia KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

5. Na podstawie słuchania identyfikuje informacje potrzebne do wykonania konkretnych zadań KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

6. Streszcza selektywnie tekst i dokonuje jego parafrazy KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

7. Posługuje się strukturami gramatycznymi w celu wyrażenia teraźniejszości, przeszłości przyszłości, hipotezy, przypuszczenia, nakazu i życzenia KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi współdziałać i współpracować w grupie (mini-prezentacje) KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4,

2. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO5

3. Potrafi prawidłowo funkcjonować w zróżnicowanym otoczeniu społeczno –kulturowym K_K10 KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę po III semestrze oraz zaliczeniem i egzaminem po IV semestrze na poziomie B1wg skali ESKOJ.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: Małgorzata Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z gramatyką języka hiszpańskiego na poziomie A2 / B1.

Student poznaje i ćwiczy zagadnienia związane z trybem rozkazującym twierdzącym i zaprzeczonym oraz czasami gramatycznymi w trybie oznajmującym i łączącym.

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym.

Materiały własne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.