Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - fonetyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2PPH Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - fonetyka praktyczna 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJA Fonetyka praktyczna 1 0400-AS1-1PPH

Założenia (opisowo):

ukończenie kursu z fonetyki praktycznej na I roku

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Omawiane zagadnienia:

• procesy prozodyczne jak rytm, akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja; fonostylistyka

• właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia akcentu w derywatach,

• znajomość oraz stosowanie procesów zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

• znajomość istoty i typów akcentu zdaniowego i właściwe akcentowanie wyrazów w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

• znajomość tendencji akcentuacyjnych w jęz. angielskim oraz właściwe stosowanie form mocnych i słabych

• transkrypcja zdań i dialogów

• znajomość rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

• odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

• znajomość podstawowych stóp rytmicznych; cechy rytmu angielskiego; przesunięcie akcentu związane z rytmem

Pełny opis:

Opis dotyczy przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jako całość (bez podziału na poszczególne elementy). Przedmiot ogólnoakademicki, obowiązkowy, II rok studia stacjonarne, III i IV semestr, zajęcia laboratoryjne- 240 godz. /22 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

240 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

200h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 40 x 1h= 40h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).20 x 1h=20h

Realizacja zadań projektowych.40h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

16h + 3h=19h

Razem:559h (odpowiada 22 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

240 +20+3h = 263h odpowiada 10, 25 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

240+200 + 20 +40+40 + 16 = 556h odpowiada 22 pkt. ECTS

Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03

K_U08, K_U09

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i kryteria oceniania:

1.obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, czynny udział w zajęciach, przygotowywanie się do zajęć)

2. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. System oceniania testów polega na zbieraniu przez studenta kredytu. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 60% z wszystkich testów łącznie, które odbędą się w ciągu roku. W trakcie kursu odbędą się testy pisemne + testy ustne. Nie przewiduje się terminów poprawkowych testów pisemnych.

Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego, który obejmie materiał całego kursu. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

3 = 60% - 69%

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze z wyjątkiem zajęć na których zaplanowano i wcześniej zapowiedziano sprawdziany pisemne. Jeżeli student jest nieobecny i nieusprawiedliwiony, uzyskuje 0% ze sprawdzianu. Nota wchodzi do średniej ocen. Student ma obowiązek zaliczyć sprawdzian. Czyli na przykład 0% za nieusprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie + 100% za sprawdzian zaliczony na konsultacjach dale w sumie średnią 50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szymaniuk
Prowadzący grup: Dorota Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

procesy prozodyczne jak rytm, akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja; zagadnienia fonostylistyczne

Pełny opis:

właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

znajomośc oraz stosowanie procesów zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

znajomośc istoty i typów akcentu zdaniowego i właściwe akcentowanie wyrazów w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

znajomośc tendencji akcentuacyjnych w jęz. angielskim oraz właściwe stosowanie form mocnych i słabych

transkrypcja zdań i dialogów

znajomośc, rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

znajomość podstawowych stóp rytmicznych; cechy rytmu angielskiego; przesunięcie akcentu związane z rytmem

Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

Sylabus z roku 2018/2019 obowiązuje w roku akademickim 2019/2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.