Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interkulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3AUD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interkulturowa
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawstwa oraz posiada umiejętność konstruowania ćwiczeń językowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu oraz przygotowanie do roli mediatora interkulturowego w międzynarodowym kontekście zawodowym.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Koncepcje kultury

• Teorie wymiarów kultury

• Uprzedzenia kulturowe

• Komunikacja niewerbalna

• Kompetencja interkulturowa w kontekście zawodowym

• Cele, metody i techniki treningu interkulturowego

• Rola języka angielskiego w komunikacji specjalistycznej jako elementu kultury zglobalizowanej

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: filologia, język angielski stosowany z językiem rosyjskim

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademickI

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny (M_10_ Język angielski w administracji i biznesie)

Rok studiów /semestr: III rok, semestr VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 3h

Realizacja zadań projektowych: 20h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 5h+2h=7h

Razem: 75h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 30+3+2=35h odpowiada 1,25 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 30h+20= 50h odpowiada

2 pkt. ECTS

Literatura:

Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii interkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo ekonomiczne.

Jandt, F. 2001. Intercultural Communication: An Introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Lustig, M & Koester, J. 1999. Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures. New York: Addison Wesley Longman.

Tomalin, B & Stempleski, S. 1996. Cultural Awareness. Oxford: Oxfrod University Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03, K_W05, K_W07, K_W14

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01, K_03, K_U04, K_U12, K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02, K_K04, K_K05, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

metody oceniania: samoocena i ocena koleżeńska, sprawdzian, prezentacja

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury lub zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Napisanie eseju krytycznego dotyczącego aspektów interkulturowych/Przygotowanie zestawu ćwiczeń kształcących umiejętności interkulturowe w kontekście zawodowym

• Zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach i przeznaczony do pracy własnej (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wajda
Prowadzący grup: Edyta Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.