Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3PWA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie komunikacji
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Student musi posiadać czynną znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym konwersację i lekturę tekstów pisanych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

-Pojęcie i modele komunikacji

-Koncepcje komunikacji interpersonalnej i społecznej

-Odmiany języka i ich funkcje w komunikacji

-Niewerbalne akty komunikacji i ich funkcje

-Komunikacji interkulturowa

-Teorie wymiarów kultury

-Interkulturowa kompetencja komunikacyjna

Pełny opis:

Wydział Filologiczny Katedra Neofilologii

Filologia, Język angielski stosowany, z hiszpańskim

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne

Ogólnoakademicki

0400-AH1-3PWAs

Język angielski

Przedmiot specjalizacyjny (M_10_ Język angielski w kulturze)

III rok, semestr VI

ECTS -3

30h wykłady i ćwiczenia

Formy i metody pracy stosowane na zajęciach: wykład, konwersatorium, zajęcia warsztatowe, praca projektowa

Przedmiot zwraca również uwagę na rozwój umiejętności komunikacyjnych:

- mówienie (dyskusje, debaty, wypowiedź indywidualna, role-play itd.)

- aktywne słuchanie

- czytanie ze zrozumieniem

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

Udział w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć - 18h

Realizacja zadań projektowych - 20h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim - 5h+2h=7h

Razem: 75h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Literatura:

E. T. Hall, Beyond Culture, Anchor Books 1976

J. Axtell, Beyond 1492. Encounters in Colonial North America, Oxford University Press 1992

E. Berne, Games People Play: The Psychology of Human Relationships , New York: Ballantine Books.

S. W. Littlejohn, K. A. Foss, Theories of Human Communication, 2008 Thomson Wadsworth

Anna Wierzbicka, Understanding cultures through their key words. English, Russian, Polish, German and Japanese, New York, Oxford University Press, 1997.

Hartley, John. Communication, Cultural and Media Studies. The Key Concepts. London: Routledge, 2011.

Intercultural Communication. A Global Reader. Editor Fred E. Jandt. Thousand Oaks, CA: Sage 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student opisuje modele komunikacji interpersonalnej i społecznej -K_W03

Student charakteryzuje wymiary kultury, które decydują o różnicach kulturowych -K_W03, K_W07;

Student opisuje cechy zachowań werbalnych i niewerbalnych charakteryzujących różne konteksty kulturowe -K_W03, K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi rozpoznać i zinterpretować różnice kulturowe- K_U01,

K_U04;

Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła - K_U03;

Student analizuje różnice kulturowe i bariery komunikacyjne -K_U13;

Student projektuje i wykonuje zadania kształtujące kompetencję interkulturową -K_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role w celu poprawnego wykonania zadania - K_K02, K_K04;

- Student akceptuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi - K_K05, K_K08;

- Student potrafi w akceptowalny sposób wyrażać własne sądy i opinie

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The following are necessary to receive credit for the course:

- attendance and active participation in classes (discussion, joint analysis, exchange of views);

- submitting a critical essay on a selected aspect of communication / Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

- Obecność i aktywny udział w zajęciach (dyskusja, wspólna analiza, wymiana poglądów);

- złożenie eseju krytycznego dotyczącego wybranego aspektu komunikacji / Przygotowanie zestawu ćwiczeń kształcących umiejętności interkulturowe;

- Zaliczenie quizów obejmujących prezentowany materiał (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

- Zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach i przeznaczony do pracy własnej (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

Obecność jest obowiązkowa. Dopuszczone są nie więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Niska frekwencja będzie miała wpływ na ocenę końcową.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach/testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

60 – 70% = 3

71 – 80% = 3,5

81 - 90 = 4

91 – 100% = 5preparing a set of exercises developing intercultural skills;

- passing quizzes covering the material presented (test pass mark is 60%);

- passing the test covering the material presented in class and designed for self-study (test pass mark is 60%)

Attendance is compulsory. The student may have two unexcused absences per semester. Low attendance will influence the final grade.

Students who, for serious medical reasons, cannot particpate in classes/take tests, will be evaluated according to individual criteria.

Assessment:

60 - 70% = 3

71 - 80% = 3.5

81 - 90 = 4

91 - 100 = 5%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.