Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - doskonalenie językowe A4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1MODA4 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe A4
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• swobodnie posługuje się strukturami zdaniowymi języka angielskiego;

• posługuje się nazewnictwem gramatycznym z wybranego zakresu,;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

• zna budowę aparatu artykulacyjnego

• rozróżnia i poprawnie artykułuje poszczególne dźwięki (samogłoski i spółgłoski),

• ma znajomość alfabetu fonetycznego i stosowanie go w praktyce (umiejętność zapisu fonetycznego – transkrypcji pojedynczych słów oraz prostych zdań),

• ma znajomość podstawowych procesów zachodzących w mowie wiązanej (asymilacja, elizja itp.),

• rozumie istotę podstawowych funkcji intonacji, rozróżnia oraz stosuje w odpowiednich kontekstach podstawowe tony oraz wzory intonacyjne


Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii, Zakład Języka Angielskiego

Nazwa kierunku / specjalności studiów Filologia: filologia angielska

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Forma studiów stacjonarne

Profil studiów ogólnoakademicki

Kod przedmiotu 04000-AS1-1 PEN

Język przedmiotu angielski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Rok studiów /semestr rok I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom First Certificate Examination

Punkty ECTS 29

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć 300 godz.

ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz formy i warunki zaliczania przedmiotu Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- testy z rozumienia języka mówionego

- testy z rozumienia języka pisanego

- testy ze słownictwa

- indywidualna wypowiedź ustna

oraz w przypadku przedmiotu Pisanie Akademickie zaliczenie minimum 60% prac pisemnych na ocenę pozytywną. Niska frekwencja, przedłużenie terminu złożenia prac pisemnych lub ich niedostateczna ilość mogą rzutować na ocenę końcową.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.60% ze wszystkich testów łącznie. Nie przewiduje się terminów poprawkowych.

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

5= 87%-100%

4= 73%- 86%

3= 60%-70%

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

300 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

300x1h= 350h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).150h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).10 x 1h=10h

Realizacja zadań projektowych.40h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

17h + 3h=20

Razem:870h (odpowiada 29 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

300 +10 +3h = 313h odpowiada 10,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

350 + 150 + 40 + 17 = 557h odpowiada 18,5 pkt. ECTS

Efekty uczenia się:

K_W13

K_W04

K_W02

K_W04

K_W02

K_W02

K_W03

K_U09

K_U08

K_U01

K_U06

K_U08

K_U13

K_U11

K_K01

K_K02

K_K07

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.