Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2HEL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka angielskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawowe informacje na temat językoznawstwa diachronicznego uzyskane podczas wykładów ze wstępu do językoznawstwa ogólnego, powinien także znać i mieć się posługiwać pojęciami z zakresu morfologii, składni, leksykologii, semantyki i fonetyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele: student pozna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym, będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie zmian językowych, jakie zaszły w angielszczyźnie w poszczególnych okresach historycznych, będzie potrafił posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego, będzie potrafił dokonać analizy morfologicznej i składniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych.

Treści przedmiotu:

-metody badań w językoznawstwie diachronicznym,

- Indoeuropejska rodzina języków,

- okres staroangielski (początki i rozwój języka angielskiego, gramatyka, leksyka, ortografia, fonetyka, teksty źródłowe, wpływy obce),

- okres średnioangielski (zmiany językowe, wpływy obce)

- okres nowo-angielski (zmiany językowe, ekspansja języka angielskiego, początki regionalnych odmian angielszczyzny poza Wyspami Brytyjskimi i ich cechy)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo (angielskie językoznawstwo historyczne), rok studiów II, semestr III

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych terminów z zakresu morfologii, składni, semantyki i fonetyki.

Liczba godzin zajęć: 30 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład

punkty ECST: 2

nakład pracy: udział w wykładach 30h, udział w konsultacjach 5h, przygotowanie do zaliczenia pisemnego i udział w nim 15h, co odpowiada 50h=2 pkt ECST

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+5+2=37 h /1,75 ECTS,

praktyczny 0 h /0 ECTS

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. Materiały omawiane na zajęciach (fragmenty Anglo-Saxon Chronicle, The Peterborough Chronicle, Caxton on Dialects, John Hart "An Orthography")

8. Taitt, D. 1996 The Shaping of English: a Survey of the Language Past and Present - Tarnow

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_U04, K_U06, K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

pisemne zaliczenie na ocenę (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele: student pozna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym, będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie zmian językowych, jakie zaszły w angielszczyźnie w poszczególnych okresach historycznych, będzie potrafił posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego, będzie potrafił dokonać analizy morfologicznej i składniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych.

Treści przedmiotu:

-metody badań w językoznawstwie diachronicznym,

- Indoeuropejska rodzina języków,

- okres staroangielski (początki i rozwój języka angielskiego, gramatyka, leksyka, ortografia, fonetyka, teksty źródłowe, wpływy obce),

- okres średnioangielski (zmiany językowe, wpływy obce)

- okres nowo-angielski (zmiany językowe, ekspansja języka angielskiego, początki regionalnych odmian angielszczyzny poza Wyspami Brytyjskimi i ich cechy)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo (angielskie językoznawstwo historyczne), rok studiów II, semestr III

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych terminów z zakresu morfologii, składni, semantyki i fonetyki.

Liczba godzin zajęć: 30 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład

punkty ECST: 2

nakład pracy: udział w wykładach 30h, udział w konsultacjach 5h, przygotowanie do zaliczenia pisemnego i udział w nim 15h, co odpowiada 50h=2 pkt ECST

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+5+2=37 h /1,75 ECTS,

praktyczny 0 h /0 ECTS

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. Materiały omawiane na zajęciach (fragmenty Anglo-Saxon Chronicle, The Peterborough Chronicle, Caxton on Dialects, John Hart "An Orthography")

8. Taitt, D. 1996 The Shaping of English: a Survey of the Language Past and Present - Tarnow

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.