Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje kształcenia językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2MLT Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje kształcenia językowego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci mają podstawową wiedzę dotyczącą nauczania języka angielskiego jako języka obcego w zakresie nauczania elementów i sprawności językowych.

Studenci potrafią planować elementy lekcji języka angielskiego, projektować ćwiczenia i dokonywać ewaluacji materiałów językowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest

• zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego , takimi jak: metoda komunikacyjna, podejście postmetodyczne, autonomia uczącego się, zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe, rozwijanie kompetencji międzykulturowej, nauczanie języków specjalistycznych oraz pedagogika krytyczna,

• przygotowanie studentów do pracy ze współczesnym narzędziami oceniania umiejętności językowych,

• przygotowanie studentów do wdrażania współczesnych koncepcji edukacyjnych w procesie kształcenia językowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: Filologia: filologia angielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: ogólnoakademicki

Rok studiów /semestr: II rok, semestr IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15h, wykład

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji i warsztatu

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach: 15h

lektura zalecanych tekstów: 5h

Przygotowanie do sprawdzianu i obecności na nim: (5+2) 7h

konsultacje indywidualne: 2h

Razem: 29h (odpowiada 1pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+2+2=19h (odpowiada 0,75 pkt. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 0h

Literatura:

Benson, P. and Voller, P. (eds.). 1997. Autonomy and independence in language learning. London: Longman.

Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon : Multilingual Matters

Carr, W. and Kemmis, S. 1986. Becoming critical: education, knowledge and action research. London: The Falmer Press.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 2001. Cambridge: Cambridge University Press.

Freire, P. 1970/1993. Pedagogy of the oppressed. Trans. M.B. Ramos. London: Penguin Books.

Gutek, G. 2007. Filozofia dla pedagogów. Gdańsk: GWP

Kohonen, V. 1992. Experiential language learning: second language learning as cooperative learner education. In D. Nunan (ed.). Collaborative language learning and teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 8−60.

Kohonen, V., Jaatinen, R., Kaikonen, P. and Lehtovaara, J. 2001. Experiential Learning in Foreign Language Education. Harlow: Pearson Education Limited. Cambridge

Kumaravadivelu, B. 2003. Beyond methods: macrostrategies for language teaching. New Haven: Yale University Press.

Sinclair, B., McGrath, I and T. Lamb (eds.). Learner autonomy, teacher autonomy: future directions. Harlow: Longman.

Tudor, I. 2001. The dynamics of the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02, K_W03, K_W06, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01, K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze IV

Metody ewaluacji: ocena koleżeńska, sprawdzian pisemny

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

• zaliczenie sprawdzianu pisemnego (próg zaliczenia wynosi 60%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wajda
Prowadzący grup: Edyta Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest

• zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego , takimi jak: metoda komunikacyjna, podejście postmetodyczne, autonomia uczącego się, zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe, rozwijanie kompetencji międzykulturowej, nauczanie języków specjalistycznych oraz pedagogika krytyczna,

• przygotowanie studentów do pracy ze współczesnym narzędziami oceniania umiejętności językowych,

• przygotowanie studentów do wdrażania współczesnych koncepcji edukacyjnych w procesie kształcenia językowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: Filologia: filologia angielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: ogólnoakademicki

Rok studiów /semestr: II rok, semestr IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15h, wykład

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji i warsztatu

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach: 15h

lektura zalecanych tekstów: 5h

Przygotowanie do sprawdzianu i obecności na nim: (5+2) 7h

konsultacje indywidualne: 2h

Razem: 29h (odpowiada 1pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+2+2=19h (odpowiada 0,75 pkt. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 0h

Literatura:

Benson, P. and Voller, P. (eds.). 1997. Autonomy and independence in language learning. London: Longman.

Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon : Multilingual Matters

Carr, W. and Kemmis, S. 1986. Becoming critical: education, knowledge and action research. London: The Falmer Press.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 2001. Cambridge: Cambridge University Press.

Freire, P. 1970/1993. Pedagogy of the oppressed. Trans. M.B. Ramos. London: Penguin Books.

Gutek, G. 2007. Filozofia dla pedagogów. Gdańsk: GWP

Kohonen, V. 1992. Experiential language learning: second language learning as cooperative learner education. In D. Nunan (ed.). Collaborative language learning and teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 8−60.

Kohonen, V., Jaatinen, R., Kaikonen, P. and Lehtovaara, J. 2001. Experiential Learning in Foreign Language Education. Harlow: Pearson Education Limited. Cambridge

Kumaravadivelu, B. 2003. Beyond methods: macrostrategies for language teaching. New Haven: Yale University Press.

Sinclair, B., McGrath, I and T. Lamb (eds.). Learner autonomy, teacher autonomy: future directions. Harlow: Longman.

Tudor, I. 2001. The dynamics of the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.