Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - doskonalenie językowe B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2MOD13 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe B1
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs ma na celu wszystkich rozwijanie kompetencji językowych studentów w ramach poziomu B2/C1 w oparciu o autentyczne materiały pisane oraz audiowizualne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach 20-godzinnego kursu, studenci będą doskonalić umiejętności komunikacyjne. Zaproponowany zostanie szeroki wachlarz ćwiczeń, umożliwiający ćwiczenie wielu aspektów związanych z konstruowaniem wypowiedzi ustnych, m.in. wyrażaniem poglądów, argumentowaniem, negocjowaniem, proponowaniem rozwiązań, itp. Dyskusje w parach i grupach, a także debaty na forum klasy na tematy związane ze współczesnym życiem społeczno-kulturalnym, pozwolą studentom nabrać niezbędnej pewności w mówieniu i komunikowaniu się oraz wykorzystywać poznawane słownictwo i utrwalane struktury gramatyczne w praktyce.

Pełny opis:

Więcej informacji w sylabusie dla poszczególnych cykli nauczania.

Literatura:

Wallwork, A. Discussions A – Z Advanced. Cambridge: CUP

Gude, K. Advanced Listening and Speaking. Oxford: OUP

Briggs, D., Dummett, P. Skills Plus. Advanced Listening and Speaking. Macmillan, Heinemann ELT

McCarthy, M. and F. O’Dell (1994). English Vocabulary in Use upper-intermediate & advanced. Cambridge: CUP.

Więcej informacji w sylabusie dla poszczególnych cykli nauczania.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka z tematyki objętej kursem:

K_W02

K_W04

K_W13

Student potrafi posługiwać się samodzielnie i płynnie językiem angielskim na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), używając różnorodnych struktur leksykalnych zróżnicowanych gramatycznie i poprawnych pod względem fonetycznym

Student potrafi wypowiadać się w formie ustnej na tematy omawiane w trakcie zajęć, argumentując i uzasadniając swoje stanowisko.

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy.

Metody i kryteria oceniania:

- Bieżąca ocena pracy studentów na zajęciach - wymagane aktywne uczestnictwo,

- Przygotowanie do zajęć,

- Ocena indywidualnej prezentacji przedstawionej w trakcie zajęć,

- Wyniki testów cząstkowych i końcowego obejmujących słownictwo, rozumienie języka mówionego oraz pisanego.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Malinowski
Prowadzący grup: Piotr Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu wszystkich rozwijanie kompetencji językowych studentów w ramach poziomu B2/C1 w oparciu o autentyczne materiały pisane oraz audiowizualne.

Pełny opis:

Kurs ma na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez stymulowanie sytuacji komunikacyjnych t.j.: wyrażanie opinii, negocjowanie, podejmowanie decyzji, udzielanie i przyjmowanie konstruktywnego feedbacku, autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, dyskusje, debaty, odgrywanie ról.

Dyskusje na temat kontrowersyjnych bieżących wydarzeń, czytanie artykułów prasowych oraz zapoznawanie się z autentycznymi materiałami audiowizualnym oferowanymi przez media informacyjne, mają za zadania ułatwić interpretację i ocenę zdarzeń oraz rozwijać umiejętność myślenia krytycznego.

Literatura:

Mann, Malcolm. Destination C1&C2. Grammar and Vocabulary. Macmillan 2008.

Moore, Julie. Oxford Academic Vocabulary Practice Upper-Intermediate B2-C1. Oxford 2017;

Wybrane artykuły prasy internetowej.

Wybrane przyklady fotografii prasowej.

Wybrany materiał video.

Materiały przygotowane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.