Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka angielskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SHELs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka angielskiego II
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać informacje na temat historii języka angielskiego, podstawowe informacje na temat językoznawstwa diachronicznego uzyskane podczas wykładów ze wstępu do językoznawstwa ogólnego, powinien także znać i umieć się posługiwać pojęciami z zakresu morfologii, składni, leksykologii, semantyki i fonetyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele: student pozna terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym, będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie zmian językowych, jakie zaszły w angielszczyźnie w poszczególnych okresach historycznych, będzie potrafił posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego, będzie potrafił dokonać analizy morfologicznej i składniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot fakultatywny specjalizacyjny (M_6), językoznawstwo, (angielskie językoznawstwo historyczne), III rok, VI semestr, wymagania wstępne: zaliczony wykład z historii języka angielskiego z II roku, podstawowa wiedza na temat chronologii historii języka angielskiego, i zmian językowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 (ćwiczenia)

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, prezentacje, projekty, konsultacje

punkty ECST: 4

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach: 30 h, przygotowanie do zajęć: 30 h, konsultacje 3 h, project, prezentacja 17h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 20h + 120 h (co odpowiada 4 pkt ECST).

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+3+2+35h (odpowiada 1<5 pkt ECST),

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h+17h+47h (odpowiada 1,5 pkt ECST)

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. linsky S. Zbiór zadań po historii języka angielskiego 1963 Leningrad

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. Materiały omawiane na zajęciach (fragmenty Anglo-Saxon Chronicle, The Peterborough Chronicle, Caxton on Dialects, John Hart "An Orthography")

8. Taitt, D. 1996 The Shaping of English: a Survey of the Language Past and Present – Tarnow

Efekty uczenia się:

1. Student zna terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym (K_W03) - zaliczenie pisemne

2. Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie historycznego rozwoju języka angielskiego: wydarzeń i zmian językowych, jakie zaszły w poszczególnych okresach historycznych (K_W04) - zaliczenie pisemne

3. Student potrafi posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego (K_U04) - zaliczenie pisemne

4. Student potrafi dokonać analizy morfologicznej i składniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych (K_U06) - zaliczenie pisemne

5. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii języka angielskiego w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego) (K_K01, K_K06) – samoocena

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii języka angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.