Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie wczesnoszkolne języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SSLA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie wczesnoszkolne języka angielskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ma ona w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu metodyki nauczania języków obcych, umiejętność planowania lekcji języka obcego (zaliczony kurs Metodyka Nauczania Języka Angielskiego I)


Skrócony opis:

Zapewnienie zajęć warsztatowych i umożliwienie studentom zintegrowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego zastosowania w procesie nauczania języka obcego w pracy z dziećmi.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: Filologia Angielska

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Forma studiów: Stacjonarne

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Język przedmiotu: Język angielski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (M_10)

Rok studiów /semestr III; semestr piąty

Bilans nakładu pracy studenta/ Liczba godzin:

- Udział w ćwiczeniach: 7 x 2h + 1x 1h =15h

- Przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi: 5x1h = 5h

- Realizacja zadań projektowych: 15h

- Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim: 3+2 h=5h

Razem: 55h

(odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe/ Liczba godzin/ Punkty ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 +5+2=22h

Odpowiada 0,75 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15 + 15h=30h

Odpowiada 1 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brewster, J, G. Ellis, G, Girard. 2002. The Primary

English Teacher’s Guide. Pearson Longman.

2. Hrehovčík, T.- Uberman, A., English Language Teaching Methodology. A Course for

Undergraduate Students. UR 2003

3. Brumfit Ch., et al. 1995. Teaching English to Children.

Longman.

4. Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young

Learners. CUP.

5. Halliwell S. 1992. Teaching English in the Primary

Classroom. Longman.

6. Larsen-Freeman, Techniques and Principles of Language Teaching. Oxford University

Press.

7. Richards, J.C., Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University

Press.

8. Nunan, D., Language Teaching Methodology.

9. Hughes, A., Testing for Language Teachers. Cambridge University Press.

10. Doff, A., Teach English. Cambridge University Press.

11. Harmer, J., The Practice of English Language Teaching. Longman.

Literatura uzupełniająca:

1. Fontana, D. 1988. Psychology for Teachers. BPS BOOKS

2. Nunan D, C. Lamb. 1996. The Self-Directed Teacher.

CUP.

3. Phillips, S. 1994. Young Learners, OUP.

4. Slattery, M. and J. Willis. 2001. English for Primary

Teachers. OUP

5. Scott, W.A. and L.H. Ytreberg. 1990. Teaching English to Children. Longman.

6. Brewster, J., G. Ellis. 2002. Tell it Again The New

Storytelling Handbook for Primary. Pearson Longman.

Efekty uczenia się:

Wiedza (K_W03, K_W06, K_U07, K_U13)

Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

1. Nazwać podstawowe cechy charakteryzujące dzieci jako uczniów języka obcego, uwarunkowania psychiczne, społeczne i afektywne

2. Zdefiniować potrzeby i problemy edukacyjne charakteryzujące dzieci jako uczniów języka obcego

Umiejętności (K_U01,K_U12, K_U01, K_U03, K_U07,K_U09, K_K06)

Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

3. Dobrać materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi na lekcji języka obcego tak aby proces ten odzwierciedlał potrzeby i możliwości tej grupy wiekowej

4. Zaplanować lekcję języka obcego dla dzieci ze szkoły podstawowej, odwołując się do aktualnie obowiązujących zaleceń programowych

5. Zasugerować techniki pracy i ocenić ich jakość i adekwatność w pracy z dziećmi na lekcji języka obcego

Kompetencje społeczne (K_K02, K_K04, K_K06, K_K01, K_K07, K_K10)

Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

6. Współdziałać w grupie, przyjmować w niej różne funkcje i postawę krytyczną na temat jakości opracowanych i prezentowanych materiałów dydaktycznych

7. Dostrzec potrzebę ustawicznego kształcenia swoich kompetencji zawodowych i językowych i wykazać odpowiedzialność za rzetelność przekazywanych przez niego na lekcjach treści językowych i kulturowych (bycia ‘nośnikiem’ języka i kultury kraju docelowego) w pracy z dziećmi w roli nauczyciela języka obcego

Metody i kryteria oceniania:

I. Metody dydaktyczne:

Dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, autorefleksja, analiza prostych artykułów dotyczących aspektów pedagogiczno-psychologicznych charakteryzujących specyfikę pracy z dziećmi na lekcji języka obcego, tworzenie ‘mini portfolio’

II. Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

a. Ocenianie sumatywne – max. 20 pkt.

test kończący zajęcia obejmujący swym zakresem materiał kursu (‘Achievement test’)

b. Ocenianie formatywne – max. 8 pkt.

1. Tu max. 5 pkt. można uzyskać za opracowanie ‘mini portfolio’, w którym są zebrane i usystematyzowane materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi na lekcji języka obcego. Ilość punktów odpowiada ocenie uzyskanej przez studenta z projektu, ocena uzupełniona jest komentarzem prowadzącego, poparta autorefleksją (oceną indywidualną studenta) oraz oceną koleżeńską. Projekt indywidualny lub grupowy.

2. Tu max. 3 pkt. uzyskać można przy 100% obecności na zajęciach (jeśli nieobecność to udokumentowana), 2 pkt. przy jednej nieobecności, 1 pkt. maksymalnie przy dwóch nieobecnościach; przy jednoczesnym zaangażowaniu studenta w zajęcia i regularnym przygotowaniu do ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wajda
Prowadzący grup: Edyta Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapewnienie zajęć warsztatowych i umożliwienie studentom zintegrowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego zastosowania w procesie nauczania języka obcego w pracy z diećmi.

Pełny opis:

Celem zajęć jest stworzenie warunków umożliwiających studentom połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi pracy z dziećmi w zakresie nauczania języka obcego. Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których studenci rozwijają swoje umiejętności w obszarze doboru materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi, planowania i zarządzania lekcją, dobierania technik pracy i oceny ich adekwatności.

Literatura:

Fontana, David. Psychology for teachers. BPS, Macmillan Publishers, 1991.

Philips, Diane; Burwood; Sarah, Dunford, Helen. Projects with young learners. Oxford University Press, 2000.

Child, Dennis. Psychology and the teacher. Cassell, 1991.

Wright, Andrew. Storytelling with children. Oxford University Press, 2001.

Philips, Sarah. Young learners. Oxford University Press, 1993.

Wright, Andrew. Creating stories with children. Oxford University Press, 2000.

Cameron Lynne. Teaching languages to young learners. Cambridge University Press, 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.