Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki współczesnego językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-1KWJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki współczesnego językoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil ogólnouczelniany, studia dzienne, przedmiot do wyboru, nauki humanistyczne, językoznawstwo, III rok studiów, semestr IV, 15 godzin - wykład, metody dydaktyczne: wykład informacyjny z elementami konwersatorium, 1 ECTS.

Bilans nakładu pracy doktoranta:

udział w wykładach: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 6 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Razem: 31 godz., co odpowiada 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

J. Fisiak, Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1976.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.

Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, red. P. Stelmaszczyk, Kraków 2008.

A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Artykuły z czasopisma Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, zeszyty: LI, LII, LV, LVII.

Literatura uzupełniająca:

Semantic Relations in Language and Cultures, red. K. Bogacki, A. Miatluk, Białystok 2006.

A.F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Języki indoeuropejskie, pod red. L. Bednarczuka, t. I-II, Warszawa 1986, 1988.

Słowniki i encyklopedie lingwistyczne.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. zna terminologię z zakresu językoznawstwa na poziomie rozszerzonym (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_W02), sposób weryfikacji: egzamin pisemny (odpowiedzi na pytania);

2. ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat poszczególnych systemów języka oraz związku językoznawstwa z innymi dyscyplinami i dziedzinami naukowymi (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_W01, SD_W03, SD_U02), sposób weryfikacji: egzamin – etap pisemny (odpowiedzi na pytania);

3. ma pogłębioną wiedzę o metodach i zasadach badania zjawisk stosowanych w językoznawstwie (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_W04), sposób weryfikacji: egzamin ustny (odpowiedzi na pytania);

4. ma szczegółową wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju i szkołach badawczych z dziedziny językoznawstwa (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_W05, SD_U02, SD_U03, SD_U04, SD_U05, SD_U06, SD_U07, SD_U08), sposób weryfikacji: egzamin pisemny (odpowiedzi na pytania);

5. charakteryzuje językoznawczy tekst naukowy pod względem zastosowanej w nim metody analizy materiału językowego (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U04, SD_U05, SD_U06, SD_U07, SD_U08), sposób weryfikacji: wypowiedzi ustne na zajęciach;

6. umie indywidualnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności analityczno-badawcze (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_U04).

7. rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego kształcenia się jako filologa inspirując inne osoby (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_K01), sposób weryfikacji: dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

forma zaliczenia przedmiotu - egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.