Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowanie sylabusów przedmiotowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2BSP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowanie sylabusów przedmiotowych
Jednostka: Studia doktoranckie
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego, jego ról społecznych oraz wychowawczych. Doktorant wybiera z modułu „Metodyka pracy nauczyciela akademickiego” pięć zagadnień szczegółowych.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I-III rok studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 5 x 5 godz. konwersatoriów z elementami warsztatów (sem. I-V)

Metody dydaktyczne: dyskusje (na podstawie literatury, materiałów przygotowanych przez prowadzącego i uczestników zajęć) z elementami warsztatów

Punkty ECTS, bilans nakladu pracy studenta:

5 ECTS (5 x 1 ECTS)

udział w zajęciach: 25 h

przygotowanie do zajęć (lektury): 50 h

przygotowanie prezentacji: 20 h

przygotowanie konspektu: 15 h

przygotowanie do zaliczenia: 15 h

RAZEM: 125 h

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

M. S. Knowles, E. F. Holton III, R. A. Swansona, Edukacja dorosłych, Warszawa: PWN, 2009.

M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2008.

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny pod red. M/. Wójcickiej, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Doktorant, który zaliczył przedmiot:

1. zna podstawowe zasady skutecznej pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi (SD_W04);

sposób weryfikacji: pisemne zaliczenie;

2. zna zasady sprawnego komunikowania się w procesie edukacyjnym i umie je wykorzystać (SD_W04, SD_U07);

sposób weryfikacji: prezentacja, pisemne zaliczenie;

3. zna zasady doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych i sposobu oceny osiągnięć odpowiednio do zakładanych celów kształcenia (SD_W03, SD_W04);

sposób weryfikacji: konspekt, pisemne zaliczenie;

4. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć (SD_U01, SD_U04);

sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, prezentacja;

5. potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązania lub zanalizowania problemu dydaktycznego (SD_U01, SD_U07);

sposób weryfikacji: konspekt, dyskusje na zajęciach;

6. ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, roli samokształcenia (SD_K01);

sposób weryfikacji: dyskusje na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego 5-godz. przedmiotu na podstawie aktywności, prezentacji i/lub pisemnego testu (szczegółowe wymagania określa prowadzący)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szymula
Prowadzący grup: Robert Szymula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego, jego ról społecznych oraz wychowawczych. Doktorant wybiera z modułu „Metodyka pracy nauczyciela akademickiego” pięć zagadnień szczegółowych.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I-III rok studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 5 x 5 godz. konwersatoriów z elementami warsztatów (sem. I-V)

Metody dydaktyczne: dyskusje (na podstawie literatury, materiałów przygotowanych przez prowadzącego i uczestników zajęć) z elementami warsztatów

Punkty ECTS, bilans nakladu pracy studenta:

5 ECTS (5 x 1 ECTS)

udział w zajęciach: 25 h

przygotowanie do zajęć (lektury): 50 h

przygotowanie prezentacji: 20 h

przygotowanie konspektu: 15 h

przygotowanie do zaliczenia: 15 h

RAZEM: 125 h

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

M. S. Knowles, E. F. Holton III, R. A. Swansona, Edukacja dorosłych, Warszawa: PWN, 2009.

M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2008.

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny pod red. M/. Wójcickiej, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.