Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie się w dyskursie akademickim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2KDA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie się w dyskursie akademickim
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot do wyboru w obowiązkowym module: Metodyka pracy nauczyciela akademickiego. Głównym celem modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego.

Skrócony opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

1. Istota dyskursu akademickiego

2. Specyfika pracy z ludźmi dorosłymi

3. Style komunikowania się

4. Czynniki dobrej komunikacji

5. Bariery komunikacyjne

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: studia doktoranckie (I-V semestr)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 5 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: metoda heurystyczna, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, prezentacje

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach: 0,2 ECTS

przygotowanie do zajęć (lektury): 0,4 ECTS

przygotowanie prezentacji/referatu 0,2 ECTS

przygotowanie do zaliczenia: 0,2 ECTS

RAZEM: 1 ECTS

ŁĄCZNIE 25 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (5 godz.; 0,2 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (5 godz.; 0.2 ECTS)

Literatura:

o M. S. Knowles, E. F. Holton III, R. A. Swansona, Edukacja dorosłych, Warszawa: PWN, 2009.

o M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne : jak je prowadzić, by... , Gdańsk 2008.

o Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny pod red. M. Wójcickiej, Warszawa 2001.

o A. Nowakowska-Krystman, M. Piotrowska-Trybull, T. Majewski, Motywowanie studentów – jak poprawić skuteczność nauczycieli i uczelni, Akademia Obrony Narodowej, 2008

o Rozmus A. (red.): Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego. Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Doktorant, który zaliczył przedmiot:

1. zna podstawowe zasady skutecznej pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi (SD_W04);

sposób weryfikacji: pisemne zaliczenie;

2. zna zasady sprawnego komunikowania się w procesie edukacyjnym i umie je wykorzystać (SD_W04, SD_U07);

sposób weryfikacji: prezentacja, pisemne zaliczenie;

3. potrafi wyszukać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć (SD_U01, SD_U04);

sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, prezentacja;

4. potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązania lub zanalizowania problemu (SD_U01, SD_U07);

sposób weryfikacji: konspekt, dyskusje na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności, prezentacji/ referatu i pisemnego testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.