Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1LENR Kod Erasmus / ISCED: 09.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-rosyjski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk filologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk filologicznych.

Pełny opis:

Drugi język obcy nowożytny - rosyjski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia francuska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1LENR

Przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego na poziomie minimum A2.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

4 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczeń: 38 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 h = 2,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 100 h = 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

H1A_W02: Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych.

H1A_U07: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku obcym.

H1A_U08: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym.

H1A_U09: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym.

H1A_U10: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

H1A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.