Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-angielski B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2LENAB Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-angielski B1
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Podstawy znajomości języka na poziomie średniozaawansowanym ( B1).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje naukę języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 z elementami języka specjalistycznego dla kierunku filologia francuska.

Lektorat zakłada opanowanie języka ogólnego na poziomie B2 w mowie i w piśmie, przyswojenie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów oraz tematyką zajęć, a także przygotowanie do egzaminu końcowego w formie pisemnej i ustnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe

Filologia: język francuski od podstaw, lektorat języka angielskiego

Rok studiów/semestr: II rok, 2 semestry

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 30h

Razem: 120h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h+30 h = 90h odpowiada 3pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 60h +30h +30h = 120h odpowiada 4pkt ECTS

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

1. English File upper-intermediate,3rd Edition, Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, OUP 2014

Materiały specjalistyczne:

1. Global upper-intermediate, Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne, Macmillan, 2015

2. Exploring British Culture, Jo Smith, Cambridge, 2012

3. Speakout Advanced Plus, Eales F., Oakes S., Pearson, 20182

4. Keynote upper-intermediate, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett, CENGANGE Learning, 2017

5. Oxford, EAP, Edward de Chazal, Sam McCarter, Louis Rogers, Julie Moore, Paul Dummett, Jon Hird, John Hughes, 2013

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych/wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.linguahouse.com, www.ted.com, culture.pl, transom.org, writeandimprove.com

Efekty uczenia się:

K_U20 Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_W14; K_W15; K_W16 K_W17; K_W18 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,

K_W19; K_W20 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_U01; K_U02; K_U03 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem rożnych źródeł i sposobów

K_U10; K_U11 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K_U12 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

K_U15; K_U16 Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U17; K_U18; K_U19 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K05 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06; K_K07 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K09 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K10 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym i ustnym po IV semestrze.

Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych w oparciu o wymagania szczegółowe SPNJO UwB.

Obejmuje sprawność słuchania, czytania, gramatykę i słownictwo specjalistyczne.

Egzamin ustny obejmuje indywidualną prezentację wylosowanego tematu i dialog sytuacyjny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.