Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2- pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2PIS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2- pisanie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2.

Zaliczony przedmiot PNJF 1 (zdany egzamin).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie w sprawozdaniach oraz listach oficjalnych

Pełny opis:

Ogólnoakademicki, Stacjonarne, Status przedmiotu – obowiązkowy, II rok/3 semestr, Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2 oraz zaliczony przedmiot PNJF 1 (zdany egzamin), ćwiczenia 30 godzin, sprawozdania pisemne oraz listy formalne, punkty ECTS: 3,

Bilans nakładu dla całego PNJF 2:

Udział w ćwiczeniach: 270 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac :253 godz.

Udział w konsultacjach: 37 godz.

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu: 30 godz.

Razem: 590

Literatura:

„Savoir rédiger”, Yann Le Lay, coll. Les Indispensables, Larousse, 2009;

„Le résumé, le compte rendu, la synthèse”, Ghislaine Cotentin-Rey, CLE International, 1995 ;

„Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse”, Chantal Cali, Véronique Dupuis, Didier/Hatier, 1998

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

Alter Ego+ A2/B1

teksty źródłowe (artykuły), których sprawozdania studenci będą pisać w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego na poziomie B2 K_W04

2. Student zna różne techniki argumentacji pisemnej i ustnej K_W10

3. Student ma wiedzę na temat różnych rejestrów i różnic w ich wymowie (język potoczny, język standardowy, język oficjalny) K_W13

4. Student potrafi poprawnie czytać zdania i teksty o zróżnicowanej przystępności na poziomie B2 w języku francuskim K_U08

5. Student zna różne typy tekstów oraz ich strukturę K_U08

6. Student analizuje różnego typu teksty w języku francuskim i potrafi przekazać ich treść w formie sprawozdania (compte rendu) lub

streszczenia (resume) pisemnego i ustnego na poziomie B2 K_U08

7. Student potrafi operować złożonymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, służącymi do klarownego komunikowania się w mowie i

na piśmie K_U13

8. Student potrafi pracować w grupie i reagować, używając właściwego słownictwa i struktur K_K07

9. Student rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności + dwie dodatkowe usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim i zaliczone na

konsultacjach

Terminowe wywiązywanie się z prac domowych.

Aby zaliczyć przedmiot na ocenę pozytywną, należy łącznie zgromadzić w całym semestrze minimum 55% ze wszystkich prac. Osoba,

która nie pojawiła się na pisemnym zaliczeniu (sprawozdanie/dyktando) i nie ma zwolnienia lekarskiego, nie ma możliwości podejścia do

niego i otrzymuje 0 punktów. Osoba, która posiada zwolnienie lekarskie powinna przystąpić do zaliczenia w innym terminie, nie później

niż 2 tyg. od terminu zapowiedzianego zaliczenia.

Prace pisemne oceniane są za formę (zgodność z zasadami redakcji compte rendu lub lettre formelle), treść (przekazanie głównych myśli

tekstu źródłowego) i poprawność językową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.