Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2-umiejętności łączone (pisanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2UL2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2-umiejętności łączone (pisanie)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po semestrze zajęć student/ka opanuje:

- poprawne formułowanie własnych opinii w języku francuskim;

- przeprowadzenie logicznego wywodu w języku francuskim;

- analizę tekstu, a następnie streszczenia go zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku francuskim.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania tekstu w języku francuskim wyrażającego opinię. Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania streszczenia (compte rendu) tekstu pisanego w języku francuskim. Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania streszczenia. Pisanie streszczenia. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego w piśmie.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy, MK_1: Praktyczna nauka języka francuskiego.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia francuska - nauka języka od podstaw.

Rok studiów/semestr: II rok, 4 semestr.

Wymagania wstępne: umiejętności zdobyte w czasie pierwszego roku nauki na zajęciach PNJF 1.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin (ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, redagowanie tekstów, korekta współuczestnicząca, autokorekta, konsultacje.

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

W czasie zajęć studenci uczą się pisać:

- teksty wyrażające opinię;

- streszczenia tekstów w języku francuskim.

Sprowadza się do:

- opanowania poprawnego formułowania własnych opinii;

- opanowania przeprowadzenia logicznego wywodu w języku francuskim;

- opanowania poszczególnych etapów analizy tekstu, a następnie do streszczenia go zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku francuskim.

Jednocześnie studenci rozwijają swoje kompetencje językowe (stosowanie poprawnych struktur języka francuskiego w piśmie, poszerzanie zasobu słownictwa).

Zakres tematyczny zajęć:

- struktura i zasady pisania tekstu w języku francuskim wyrażającego opinię;

- struktura i zasady pisania streszczenia (compte rendu) tekstu pisanego w języku francuskim;

- poszczególne etapy analizy tekstu i pisania streszczenia;

- rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego w piśmie.

Literatura:

- „Savoir rédiger”, Yann Le Lay, coll. Les Indispensables, Larousse, 2009;

- „Production écrite niveaux B1/B2”, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007;

- „Le résumé, le compte rendu, la synthèse”, Ghislaine Cotentin-Rey, CLE International, 1995;

- „Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse”, Chantal Cali, Véronique Dupuis, Didier/Hatier, 1998;

- „Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003;

- „S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995;

- teksty źródłowe (artykuły), których streszczenia studenci będą pisać w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna zasady poprawnego pisania i redagowania;

- potrafi zredagować tekst w języku francuskim wyrażający opinię;

- potrafi zredagować streszczenie (compte rendu) w języku francuskim;

- potrafi zanalizować dokument pisany i wydobyć z niego główne myśli;

- potrafi przekazać własnymi słowami treść dokumentów pisanych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności.

Pozytywne zaliczenie prac pisemnych.

Prace pisemne oceniane są za formę (zgodność z zasadami redakcji tekstu wyrażającego opinię / compte rendu), treść (logiczny wywód / przekazanie głównych myśli tekstu źródłowego) i poprawność językową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.