Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2ZLFF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii literatury francuskiej i frankofońskiej w okresie XIX-XXI wiek. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi francuskojęzyczną literaturę tego okresu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą:

- zapoznaniu studentów z periodyzacją literatury francuskiej i frankofońskiej;

- zapoznaniu studentów z kluczowymi zjawiskami estetycznymi w perspektywie chronologicznej;

- przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy z tekstem literackim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_5: blok literaturoznawczy i kulturoznawczy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia; specjalność : filologia francuska-nauka języka od podstaw.

Rok studiów/semestr: II rok, 3 semestr.

Wymagania wstępne: znajomość francuskiego na poziomie A1-A2.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, konsultacje.

Egzamin.

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin uczestniczenie w wykładach, 30 godzin uczestniczenie w ćwiczeniach, 30 godzin dokończenie i opracowanie materiału w domu, 30 godzin lektury, 15 godzin przygotowanie do kolokwium, 10 godzin konsultacje, 5 godzin zaliczenie; razem: 150 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin / 3 pkt ECTS; o charakterze praktycznym: 75 godzin / 3 pkt ECTS.

Literatura:

- Pierre Brunel, Histoire de la littérature française. XIXe et XX siècle, Bordas.

- Lagarde et Michard, XIXe siècle, Bordas.

- Lagarde et Michard, XXe siècle, Bordas.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- ma uporządkowaną wiedzę o historii literatury i kultury francuskiego obszaru językowego;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat głównych kierunków literackich i artystycznych XIX-XXI wieku, autorów tworzących w tym okresie i ich dzieł, uwarunkowań historyczno-społecznych;

- ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej;

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego;

- posługuje się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

- potrafi podjąć partnerski dialog z przedstawicielami odmiennych światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych;

- posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;

- świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne, korzystając z różnych form życia kulturalnego i różnych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- egzamin końcowy (po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.