Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Francuski język specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3FSPs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Francuski język specjalistyczny
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku studiów

Filologia francuska

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia III r.

Profil studiów

Ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0400-FP1-3FSPs

Język przedmiotu

Języki francuski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot specjalizacyjny

Rok studiów /semestr

III rok, semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Praktyczna znajomość języka francuskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym językiem dziedzin takich jak: ekonomia, prawo, turystyka

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Zajęciajest prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych :praca w grupach i parach. Indywidualne prezentacje oraz wypowiedzi pisemne i ustne.

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- trzy kolokwia

-indywidualne prezentacje oraz wypowiedzi pisemne i ustne.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, oraz aktywność na zajęciach.

Student, który opuści więcej zajęć bez usprawiedliwienia, musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał oraz opracować teksty dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Efekty kształcenia[i]

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1.student zna terminologię z dziedzin omawianych na zajęciach i umie się nią posłużyć

2.ma pogłębioną świadomość kompleksowej natury języka i kontekstowej zmienności znaczeń

3. jest w stanie przetłumaczyć teksty wymagające znajomości terminologii specjalistycznej

<tbody>

Punkty ECTS

3pkt

Bilans nakładu pracy studenta[ii]

udział w ćwiczeniach- 30 h

przygotowanie do zajęć - 15h

udział w konsultacjach – 4h

realizacja prezentacji– 4h

przygotowanie do kolokwiów– 8h

pisanie kolokwiów – 2h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami[iii]:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

36h

1,5

o charakterze praktycznym

27

1,5

Data opracowania:

05.10.2015

Koordynator przedmiotu:

mgr Jerzy Koniecko<hr />

[i] Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

[ii] Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

[iii] Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.