Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie interkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3IPE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kształcenie interkulturowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka francuskiego.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Koncepcje kultury

• Teorie wymiarów kultury

• Uprzedzenia kulturowe

• Zależności między kulturą a językiem i zachowaniami niewerbalnymi

• Kompetencja interkulturowa a kompetencja językowa

• Cele, metody i techniki kształcenia interkulturowego

• Nauczyciel języka angielskiego jako mediator interkulturowy; język angielski jako element kultury zglobalizowanej.

Literatura:

Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii interkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Byram, M., Nichols, A. and Stevens, D. (ed.). 2001. Developing intercultural competence in practice. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M. 1997. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Hofstede, G. 1994. Cultures and organizations: software of the mind. London: Harper Collins.

Jandt, F. 2001. Intercultural communication: an introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Kramsch, C. 1993. Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lustig, M. W. & Koester, J. 1999. Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. New York: Addison Wesley Longman.

Sardar, Z. & van Loon, B. 2003. Introducing cultural studies. Triplow: Icon Books.

Tomalin, B. & Stempleski. S. 1996. Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student, który zaliczył ten przedmiot:

1. Charakteryzuje wymiary kultury, które decydują o różnicach kulturowych (test, prezentacja);

2. Opisuje cechy zachowań werbalnych i niewerbalnych charakteryzujących różne konteksty kulturowe (test, prezentacja).

3. Student porównuje własny kontekst kulturowy z innymi kontekstami (prezentacja).

Umiejętności:

Student, który zaliczył ten przedmiot:

1. Student korzysta z narzędzi służących do interpretacji różnic kulturowych (prezentacja).

2. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła (prezentacja, mini-projekt).

3. Student projektuje zadania dydaktyczne kształtujące kompetencję interkulturową (mini-projekt)

Kompetencje społeczne:

Student, który zaliczył ten przedmiot:

1. Student współpracuje w zespole w celu poprawnego wykonania zadania (prezentacja).

2. Student akceptuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi (udział w dyskusji).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

• zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach. Próg zaliczenia testu wynosi 60%;

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.