Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO- Semantyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3SJF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: GO- Semantyka języka francuskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z terminologią semantyki leksykalnej (znak językowy, referencja, denotacja, konotacja/konotacje, prototyp, stereotyp), ze sposobami definiowania i rodzajami definicji.

Analizowanie haseł słownikowych pod kątem wyłonienia definicji wyrazu oraz informacji związanych z konotacjami danego wyrazu.

Analiza cech semantycznych.

Zapoznanie z relacjami semantycznymi w języku: zewnętrznymi (synonimia, antonimia, hiponimia/ hiperonimia) i wewnętrznymi (polisemia, homonimia).

Poznanie mechanizmów budowania językowego obrazu świata.


Skrócony opis:

Znak językowy, referencja, denotacja i konotacja/konotacje.

Definiowanie, rodzaje definicji.

Analiza cech semantycznych.

Prototyp i stereotyp.

Relacje semantyczne zewnętrzne (synonimia, antonimia, hiponimia/ hiperonimia) i wewnętrzne (polisemia, homonimia)

Językowy obraz świata.

Literatura:

Literatura podstawowa :

Lehmann Alise, Martin-Berthet Françoise, 1998, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Editions Nathan, Paris.

Literatura uzupełniająca :

Greimas A.J., 1986, Sémantique structurale, PUF, Paris.

Grzegorczykowa R., 2010, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa.

Nyckees V., 1998, La sémantique, Belin, Paris.

Szczepankowska I., 2011, Semantyka i pragmatyka językowa, Wydawnictwo UwB, Białystok.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawową terminologię z zakresu semantyki leksykalnej.

2. Rozumie złożoność relacji semantycznych w języku.

3. Potrafi podać definicję wyrazu oraz jego konotacje w języku francuskim.

4. Potrafi nazwać relacje semantyczne między wyrazami.

5. Potrafi określić cechy semantyczne związane z poszczególnymi wyrazami w języku francuskim.

6. Jest otwarty na odmienność kulturową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej oraz prezentacji wyników pracy na zajęciach.

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.