Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza przekazów audiowizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-2APA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza przekazów audiowizualnych
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o różnorodnych formach audiowizualności i różnicach zachodzących między nimi. Prócz umiejętności wstępnego scharakteryzowania takich form audiowizualnych jak film dokumentalny, film fabularny, animacja, film eksperymentalny, serial, etc. student powinien również wykazywać potrzebę krytycznego namysłu nad analizowanymi zjawiskami.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Analiza przekazów audiowizualnych stanowi uzupełnienie przedmiotu kultura audiowizualna i ukazuje metody badania zjawisk tj. film fabularny, dokument, wideoklip, film eksperymentalny, animacja. Studenci w ramach ćwiczeń poznają wybrane przykłady z różnych obszarów audiowizualności i wykorzystując kulturoznawcze oraz medioznawcze teksty teoretyczne starając się samodzielnie przeanalizować dane dzieło i zrozumieć jego rolę w kulturze. Celem zajęć jest wykształcenie w studentach krytycznego namysłu nad kulturą popularną oraz budowanie wrażliwości względem mniej znanych produkcji audiowizualnych (film awangardowy, dokument).

Pełny opis:

Opis

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – nauki o mediach

Rok studiów/semestr: II rok/semestr I (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawowa znajomość pojęć z zakresu nauk o mediach i komunikowaniu.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, ocena aktywności, dyskusja w trakcie zajęć.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w konwersatorium – 30 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 12 godzin;

– praca zaliczeniowa – 8 godzin;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem 52 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 42 godzin, co odpowiada 1,6 punkty ECTS

– o charakterze praktycznym – 37 godziny, co odpowiada 1,4 punkty ECTS.

Literatura:

• Bordwell David, Thompson Kristin, Film art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie. Przeł. Bogna Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014.

• Gillian Rose, Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

• Helman Alicja, Pitrus Andrzej, Podstawy wiedzy o filmie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2008.

• Hendrykowski Marek, Semiotyka ruchomych obrazów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

• Jackiewicz Aleksander, Antropologia filmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

• Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, pod red. Agnieszki Wiśniewskiej, Piotra Mareckiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

• Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode, Marcina Pieńkowskiego, PWSFTviT, Łódź 2013.

• Przylipiak Mirosław, Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu G, Gdańsk – Słupsk 2004.

• Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, pod red. Jeerry’ego Becka, przeł. Ewa Romkowska, Andrzej Kołodyński, Arkady, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studenta (K_W09, K_W12, K_W15, K_W16)

a. Zna metodologię badawczą i podstawowe pojęcia należące do obszaru nauk o mediach i nauk o komunikowaniu.

b. Rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury audiowizualnej w zakresie dyscyplin nauk humanistycznych.

2. Umiejętności studentów (K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U09, K_U11, K_U12, K_U18)

a. Potrafi samodzielnie dobrać literaturę i napisać kulturoznawczy tekst krytyczno-analityczny dotyczący wytworów kultury audiowizualnej.

b. Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.).

c. Bierze udział w dyskusji wykorzystując terminologię kulturoznawczą i medioznawczą.

d. Ogląda i interpretuje teksty kultury tj. filmy dokumentalne, fabularne i animacje oraz inne przekazy audialne.

3. Kompetencje społeczne studentów (K_K03, K_K05,K_K09):

a. Interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze audiowizualnej.

b. Jest otwarty na problemy i idee ukazywane w różnych formach przekazów audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Na ocenę końcową ma wpływ obecność studenta, jego aktywność (dyskusja) i przygotowana rozprawka na temat wybranego dzieła filmowego analizowanego w ramach ćwiczeń. Ocena ta jest podawana w systemie punktowym. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, które mogą zostać odrobione w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Rogala
Prowadzący grup: Maja Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza przekazów audiowizualnych stanowi uzupełnienie przedmiotu kultura audiowizualna i ukazuje metody badania zjawisk tj. film fabularny, dokument, wideoklip, film eksperymentalny, animacja. Studenci w ramach ćwiczeń poznają wybrane przykłady z różnych obszarów audiowizualności i wykorzystując kulturoznawcze oraz medioznawcze teksty teoretyczne starając się samodzielnie przeanalizować dane dzieło i zrozumieć jego rolę w kulturze. Celem zajęć jest wykształcenie w studentach krytycznego namysłu nad kulturą popularną oraz budowanie wrażliwości względem mniej znanych produkcji audiowizualnych (film awangardowy, dokument).

Pełny opis:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, ocena aktywności, dyskusja w trakcie zajęć.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w konwersatorium – 30 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 12 godzin;

– praca zaliczeniowa – 8 godzin;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem 52 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 42 godzin, co odpowiada 1,6 punkty ECTS

– o charakterze praktycznym – 37 godziny, co odpowiada 1,4 punkty ECTS.

Literatura:

Bordwell David, Thompson Kristin, Film art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie. Przeł. Bogna Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014.

• Gillian Rose, Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

• Helman Alicja, Pitrus Andrzej, Podstawy wiedzy o filmie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2008.

• Hendrykowski Marek, Semiotyka ruchomych obrazów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

• Jackiewicz Aleksander, Antropologia filmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

• Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, pod red. Agnieszki Wiśniewskiej, Piotra Mareckiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

• Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode, Marcina Pieńkowskiego, PWSFTviT, Łódź 2013.

• Przylipiak Mirosław, Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu G, Gdańsk – Słupsk 2004.

• Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, pod red. Jeerry’ego Becka, przeł. Ewa Romkowska, Andrzej Kołodyński, Arkady, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.