Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3KON25 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Antropologia turystyki
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza współczesnych praktyk turystycznych prowadzona z wykorzystaniem narzędzi badawczych antropologii.

Pełny opis:

Konwersatorium służy zapoznaniu z młodą, ale szybko się rozwijającą, dziedziną antropologii, zajmującą się badaniami współczesnych praktyk turystycznych. Zestaw tematów do dyskusji obejmuje takie zagadnienia, jak typy turysty, modele podróżowania, konstruowanie atrakcji turystycznej, kontakt z inną kulturą, postturystyka, przemysł turystyczny. Istotnym elementem zajęć będą ćwiczenia praktyczne – np. analizy materiałów dokumentujących praktyki turystyczne, przygotowywanie koncepcji tematyzujących miejsca, projektowanie działań z zakresu marketingu turystycznego.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

udział w ćwiczeniach – 30 godzin

przygotowanie do zajęć – 20 godzin

przygotowanie prezentacji – 3 godziny

udział w konsultacjach – 2 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 - godziny (1,8 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 23 godziny (1,2 pkt ECTS)

Literatura:

K. Podemski, Antropologia turystyki, file:///D:/Pobrane/Antrolopologiaturystyki%20(2).pdf

J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007, rozdz. Rozwój doświadczenia turystycznego.

K. Podemski, Socjologia podróży, rozdz. I. 9. Turysta jako metafora naszych czasów:

Dean MacCannell, Zygmunt Bauman, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2370/1/podemski_socjologia%20podr%C3%B3%C5%BCy.pdf

T. Ferenc, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, „Kultura współczesna” 2010, nr 3 (pdf).

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty, Kraków 2008, rozdz. Fotografie.

D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002, rozdz. Semiotyka atrakcji.

D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002, rozdz. Inscenizowany autentyzm.

M. Kostaszuk-Romanowska, Między standaryzacją a indywidualizacją. Rzecz jako znak

przeżycia turystycznego, w: Emocje. Miejsca. Literatura, red. D. Saniewska, Kraków 2017.

A. Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty, Kraków 2008, rozdz. 11, 12.

M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta, http://wsp.pl/file/574_240370225.pdf

A. Patyra, A. Dłużewska, Backpacking – historia, ramy, rozwój, file:///D:/Pobrane/667-2144-2-PB.pdf

J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007, rozdz. Postmodernizm i postturystyka.

Literatura uzupełniająca

P. Kowalski, Wędrować, podróżować, być turystą, Opole 2003.

D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002.

K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2004.

J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007.

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji kulturoznawczej w badaniu procesów zachodzących w obszarze turystyki - K_W02

2. zna i rozumie główne kierunki przeobrażeń we współczesnej turystyce - K_W10

Umiejętności

1. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury w obszarze praktyk turystycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń - K_U06

2. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury w obszarze turystyki na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia - K_U11

3. posiada umiejętność stworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych zachodzących w praktykach turystycznych - K_U17

Kompetencje

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- frekwencji (dwie dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione, zaliczenie nieobecności nadliczbowych – pod warunkiem, że nie przekraczają ośmiu zajęć)

- aktywności na zajęciach (lektura tekstów i udział w dyskusji)

- autorskich prezentacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.