Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia płci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3KON29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia płci
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rozróżnienie płci jest podstawowym i pierwotnym aktem poznawczym, kategoryzującym świat i kulturę. Płeć stanowi fundamentalną kategorię, wokół której organizowane jest życie społeczne. Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny. Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z płcią kulturową, kategoriami męskości i kobiecości w odniesieniu do teorii wypracowanych głównie na obszarze studiów kobiecych (women's studies), studiów nad męskościami (masculinities studies), studiów kulturowych (cultural studies) i antropologii kultury. W trakcie zajęć – zawsze, kiedy to będzie uzasadnione i możliwe – poruszane problemy zostaną zilustrowane za pomocą fragmentów filmów i seriali, zdjęć z Internetu i reklam. Z drugiej strony materiał wizualny będzie też często wykorzystywany jako wprowadzenie do dyskusji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii; dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – nauki o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplina nauki socjologiczne.

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, metodologia badań kulturoznawczych, socjologia kultury, podstawy antropologii mediów, antropologia kultury w badaniach marketingowych).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, przekazy medialne, źródła internetowe), warsztaty (analiza wybranych przekazów medialnych), miniwykład problemowy, konsultacje,

prezentacja projektu zaliczeniowego przez studentki i studentów.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń – 28 godz.;

– przygotowanie projektu zaliczeniowego – 15 godz.

– udział w konsultacjach – 2 godz.

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach oraz treści umieszczone w publikacjach wymienionych w sylabusie B (wykłady i ćwiczenia)

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK2, KA6_WK3):

– znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia dotyczące kategorii płci kulturowej, męskości i kobiecości.

– posiadają wiedzę dotyczącą zróżnicowania przestrzennego i historycznego kategorii płci kulturowej.

2. Umiejętności studentek i studentów (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4, KA6U02):

– poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

– potrafią analizować teksty kultury w kontekście kategorii męskości i kobiecości;

– umieją wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy współczesności.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (KA6_KK1, KA_KK2, KA6_KO2)

– znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

– mogą dokonywać twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów oraz formułować propozycje ich rozwiązania;

– mają kompetencje pozwalające na organizację pracy własnej i zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Na konwersatoriach obowiązuje system punktowy. Pozytywną ocenę z ćwiczeń zapewnia zdobycie co najmniej 50% punktów z całej puli. Na konwersatoriach studentka/student może mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Więcej niż 50% nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach powoduje niezaliczenie przedmiotu (szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia znajdują się w sylabusie B).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.