Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Planete+Doc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3KON6 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Akademia Planete+Doc
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Akademia Planete+ Doc

nazwa przedmiotu

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów wszystkie kierunki

Poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu fakultatywny

Rok studiów /semestr wszystkie lata studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz. – zajęcia w kinie (prelekcja, projekcja, dyskusja)

Założenia i cele przedmiotu Program zajęć w całości opiera się na 15 filmach dokumentalnych wyselekcjonowanych z zasobów Akademii Filmu Dokumentalnego Planete+ Doc (spośród najwybitniejszych i najżywiej dyskutowanych w ostatnich latach filmów dokumentalnych). Są to zajęcia filmowe czerpiące z nowatorskiego podejścia do edukacji, wykorzystujące film jako środek poznawania społecznej rzeczywistości, jej krytycznej analizy i oceny (edukacja filmowa). Filmy dotyczą aktualnych zjawisk i procesów społecznych, kulturowych i politycznych. Połączone są z tematycznymi prelekcjami i dyskusjami. Wyróżnikiem zajęć jest silny związek poruszanych tematów z bieżącą sytuacją świata, aktualność podejmowanej w filmach problematyki. Jednocześnie stanowią przegląd różnych gatunków i tradycji kina dokumentalnego, zapoznając studentów nie tylko z ważną, bo aktualną problematyką dotyczącą otaczającej ich rzeczywistości, ale też z różnymi formami języka filmu, które są stosowane przez współczesnych twórców.Projekcje odbywają się w kinie Forum (raz w tygodniu) – student wykupuje karnet na 15 projekcji o wartości 150 zł.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu metoda – edukacja filmowa (prelekcja, projekcja, dyskusja)zaliczenie na podstawie regularnego i aktywnego uczestnictwa studenta w projekcjach oraz przedstawienia samodzielnie napisanej przez studenta pracy zaliczeniowej o problematyce społecznej lub filmowej, nawiązującej do tematyki projekcji.

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (w obszarze nauk społecznych)

1. Student jest zainteresowany filmem dokumentalnym jako narzędziem poznania rzeczywistości społecznej. S1A_K06

2. Student posiada umiejętność interpretowania rzeczywistości społecznej, aktualnych procesów i bieżących problemów społecznych przedstawionych w filmach. S1A_U03

3. Student jest zdolny do krytycznej analizy i oceny współczesnych zjawisk i procesów społecznych przedstawionych w filmach oraz formułowania opinii w tym zakresie. S1A_U07S1A_U09

4. Student posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnych zjawisk i procesów społecznych przedstawionych w filmach. S1A_W09

5. Student potrafi poddać krytycznej analizie dzieło filmowe, dostrzec w nim zarówno elementy oryginalne, jak i te które składają się na bogatą tradycję kina dokumentalnego. S1A_U09

6. Student jest zdolny do przygotowania pracy pisemnej dotyczącej zagadnień filmu dokumentalnego z wykorzystaniem terminologii filmoznawczej. S1A_U09

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach kinowych (prelekcja, projekcja, dyskusja) 45 godz.samodzielne pisanie tekstu zaliczeniowego (recenzji socjologicznej) 45 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz. 2

o charakterze praktycznym 90 godz. 3

Data opracowania: 5 lipca 2013 r. Koordynator przedmiotu: mgr Tomasz Adamskimgr Maciej Białousmgr Katarzyna Niziołek

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.