Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3ZMK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych elementów z zakresu zarządzania i marketingu instytucji kultury. Zajęcia skupią się również na powiązaniach współczesnych instytucji kultury z otoczeniem instytucjonalnym (np. jednostkami samorządu terytorialnego, rynkiem, organizacjami pozarządowymi). Przywoływane w trakcie zajęć przykłady funkcjonowania współczesnych instytucji kultury w Polsce mają również przygotować studentów do pracy w tego rodzaju placówkach.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy (Moduł 3: Przedmioty kulturoznawcze)

Dziedzina i dyscyplina nauki. Dziedzina: Nauki humanistyczne, Dyscyplina: kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 3 rok / 2 semestr

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia w grupach, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godzin obejmuje:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Konsultacje, zaliczenia – 5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, do zaliczeń i egzaminów, zadania praktyczne, studiowanie literatury przedmiotu) - 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz., 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym: 35 godz., 1,4 ECTS

Literatura:

• Ustawy

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1983, 2019 r. poz. 115, 730, 1696, 2020).

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1191).

P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Kraków 1994.

J. Głowacki i in., Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Kraków 2008.

D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2015.

D. Miller, Model Story Brand. Zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa 2018.

H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Warszawa 1999 (Rozdz. 2. Cele liderów, 9. Zespół, 10. Kierownictwo).

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, red. M. Śliwa, Kraków 2011.

J. Szczepański, Strategiczny brand marketing. Praktyczny poradnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko, wyd. 2 rozszerzone, Gliwice 2019.

J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucja kultury w Polsce – misja a ekonomika, „Zarządzanie w kulturze”, nr 14/2013

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z wiedzą w zakresie zarządzania i marketingu. K_W 03

2. Student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących instytucje kultury w Polsce oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach, jak również nowych trendach w funkcjonowaniu instytucji kultury. K_W07, K_W14

3. Student zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze. K_W10

4. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) w zakresie zarządzania i marketingu instytucji kultury. K_U01, K_U02, K_U03

5. Student posiada umiejętność stworzenia i prezentacji prostych opracowań krytycznych oraz wytworów własnej pracy w formie pisemnej (raport, projekt) oraz w formie wystąpienia ustnego połączonego z prezentacją multimedialną, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł. K_U12, K_U15

6. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego (w kontekście pracy w instytucjach kultury). K_K01

7. Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów student samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania, jest otwarty na nowe idee i poglądy. K_K02, K_K03

8. Student organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole. K_K04

9. Student interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami w sztuce. K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia kursu jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna maksymalnie jedna nieobecność w semestrze, kolejne nieobecności muszą być odrobione w czasie dyżuru – w przeciągu dwóch tygodni). Studenci będą oceniani na podstawie aktywności oraz zaliczenia trzech projektów indywidualnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Stawecka
Prowadzący grup: Krystyna Stawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.