Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-1ANM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia mediów
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK
Metodologia badań kulturoznawczych 0400-KS1-2MET

Założenia (opisowo):

Antropologia mediów wyrasta z jednej strony z antropologii nowoczesnych społeczeństw, z drugiej z kulturowego zwrotu w studiach nad mediami.

Założenia dotyczące przedmiotu antropologia mediów wiążą się z jednej strony ze studiami nad mediami, które zajmują się w sposób bardziej kompletny symboliczną konstrukcją rzeczywistości, a zwłaszcza fundamentalną ważnością symbolicznych struktur mitu i rytuału w codziennym życiu, a z drugiej strony polegają na włączeniu tradycyjnych antropologicznych pól badawczych i form debat do studiów nad mediami.

Celem ćwiczeń z antropologii mediów jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami antropologii mediów a także z różnymi praktykami użytkowania mediów i przypisywania im różnorodnych znaczeń.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę związaną z

antropologiczną refleksją nad mediami skoncentrowaną na ich twórcy i użytkowniku (czasami w jednej osobie), a w konsekwencji na znaczeniach, jakie przypisuje on mediom oraz jego praktykach nadawczych i odbiorczych.

Celem ćwiczeń z antropologii mediów jest zapoznanie studentów z różnymi praktykami użytkowania mediów i przypisywania im przez odbiorców różnorodnych znaczeń.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

1 rok studiów drugiego stopnia/ semestr 2

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa oraz metody badań kulturoznawczych.

30 godzin ćwiczeń

Udział w konsultacjach związanych z przygotowywanymi projektami: 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 x 3h = 45

Przeprowadzenie badań i przygotowanie projektu badawczego: 30

punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 + 10 godz. = 40 godz. - 1,6 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 + 30 godz = 75 godz.- 3 ECTS

Razem 115 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- S. Hall, Kodowanie, dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-71.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011, s. 104-123, s. 148-170.

- M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 22-153.

- S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, r. 3 Fotografia w badaniach etnograficznych, r. 5 Fotografia etnograficzna i tekst drukowany, Wuj, Kraków 2009, s. 87-122; 151-180.

- J. Kaczmarek, I. Ślebioda, Badania socjowizualne z wykorzystaniem fotografii (na przykładzie projektu badawczego „Poznań w fotografii i świdomości swoich mieszkańców), (w:) Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004, s. 37 – 46.

- E. William, Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała, przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.

- A. Graczyk, Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’ w: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.

- M. Hopfinger, Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności, (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- S. Sikora, Film i paradoksy wizualności: Praktykowanie antropologii, DiG, Warszawa 2012, s. 93-107, s. 154-191.

- D. Skotarczyk, Film jako źródło do badań przemian obyczajowych, (w: ), Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004.

- S. Bobowski, „Konopielka” Witolda Leszczyńskiego jako traktat antropologiczny, (w: ) j.w.

- A. Idzikowska- Czubaj, Obraz kultury młodzieżowej w polskim filmie fabularnym, (w: ) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003, s. 99-120.

- E. Katz, D. Dayan, Wydarzenia medialne, Muza, Warszawa 2008.

-A.Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005, s. 75-100, 263-294.

-T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, r. 5 Reprezentacje narodu: szkockość a Braveheart, WUJ, Kraków2004, s. 181-219.

-L. Graczyk, Wirtualna Orda – Tatarzy polscy w Sieci, (w:) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 237-270.

- Nowe mitologie, red. Jérôme Garcin, przeł. A. Kocot, WUJ, Kraków 2010.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009, s. 207-244.

- A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, WUJ, Kraków, 2008, s. 119-137

- A. Jawor, Od kury do demona. Serialowy obraz kobiety, (w: ) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, s. 165-176.

- M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2005, s. 335-380.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007, rozdz: s. 7-59; s. 60-92; 93-129; 130-165.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 41-105.

- H. J. Cameron, Wędrówki po Internecie, przeł. P. Sitarski. Wyd. Zysk i Ska, Poznań 1999.

- J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, WAiP, Warszawa 2008.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

- A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, WaiP, Warszawa 2007.

- M. Maffesoli, Czas plemion, PWN, Warszawa 2006.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

- J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, WUJ, Kraków 2010.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004, s. 403-434.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:

1. definiować krytycznie zjawiska medialne;

2. wybrać teorie i metody analizy przekazu medialnego;

3. dobierać literaturę z zakresu medioznawstwa;

4. objaśniać znaczenia, jakie odbiorca-użytkownik przypisuje mediom i praktykom nadawczo-odbiorczym;

K_W06, K_W09, K_W15,

2. Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie:

1. analizować strategie odbioru przekazów medialnych

2. dobierać odpowiednie narzędzia badawcze i przeprowadzić badania

3. posłużyć się świadectwami i relacjami telewidzów, internautów oraz użytkowników innych mediów do analizy mediów

K_U01, K_U02, K_U17

3. Kompetencje społeczne:

1. wykazuje aktywną postawę wobec mediów

2. ma świadomość znaczenia mediów w kulturze współczesnej

3. posiada zdolność do rytualnego wykorzystywania mediów

4. jest zdeterminowany do bycia twórcą i użytkownikiem mediów;

5. potrafi współpracować w grupie

K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Stosowane w trakcie ćwiczeń metody nauczania: dyskusje na temat przeczytanych przez studentów lektur; W tok zajęć wprowadzone będą prezentacje studenckich projektów badawczych, które zostaną omówione pod względem merytorycznym i metodologicznym i przedyskutowane; konsultacje.

Forma zaliczenia przedmiotu: przedstawienie projektu badawczego oraz aktywność ciągła w czasie ćwiczeń.

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: Alicja Kisielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK
Metodologia badań kulturoznawczych 0400-KS1-2MET

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: podstaw teorii odbioru przekazu medialnego; roli mediów we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny; społecznych zastosowań fotografii i filmu; wydarzeń medialnych i rytuałów medialnych; roli mediów w kształtowaniu różnych tożsamości w społeczeństwach transnacjonalnych; sposobów odczytywania przez odbiorców różnych przekazów medialnych; mediów społecznych i mediów społecznościowych, sposobów badania społeczności medialnych.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

1 rok studiów drugiego stopnia/ semestr 2

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa oraz metody badań kulturoznawczych.

30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusje na temat przeczytanych przez studentów lektur; W tok zajęć wprowadzone będą prezentacje studenckich projektów badawczych, które zostaną omówione pod względem merytorycznym i metodologicznym i przedyskutowane, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie grupowego projektu badawczego i zaprezentowanie go na forum grupy; a ponadto - aktywność ciągła w trakcie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Udział w ćwiczeniach: 15 x 2h = 30 = 1,2 ECTS

Udział w konsultacjach związanych z przygotowywanymi projektami: 5 x 1h = 5 = 0,2 ECTS

o charakterze praktycznym

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 x 3h = 45 = 1,8 ECTS

Przeprowadzenie badań i przygotowanie projektu badawczego: 30 h = 1,2 ECTS

Razem 110 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Literatura:

Wykaz literatury w porządku problemowym:

- S. Hall, Kodowanie, dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-71.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004, s. 403-434.

- S. Sikora, Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Wyd. DiG, Warszawa 2012, s. 29-62.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011, s. 104-123.

Prezentacja:

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011, s. 104-123, s. 148-170.

- M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 22-153.

- S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, r. 3 Fotografia w badaniach etnograficznych, r. 5 Fotografia etnograficzna i tekst drukowany, Wuj, Kraków 2009, s. 87-122; 151-180.

Prezentacja:

- S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, r. 3 Fotografia w badaniach etnograficznych, r. 5 Klasyfikacja i interpretacja materiałów fotograficznych i wideo, Wuj, Kraków 2009, s. 87-122; 151-180.

- J. Kaczmarek, I. Ślebioda, Badania socjowizualne z wykorzystaniem fotografii (na przykładzie projektu badawczego „Poznań w fotografii i świdomości swoich mieszkańców), (w:) Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004, s. 37 – 46.

- E. William, Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała, przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.

- A. Graczyk, Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’ w: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.

- M. Hopfinger, Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności, (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

S. Sikora, Film i paradoksy wizualności: Praktykowanie antropologii, DiG, Warszawa 2012, s. 93-107.

Prezentacje:

- M. Hopfinger, Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności, (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- S. Sikora, Film i paradoksy wizualności: Praktykowanie antropologii, DiG, Warszawa 2012, s. 93-107, s. 154-191.

- D. Skotarczyk, Film jako źródło do badań przemian obyczajowych, (w: ), Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004.

- S. Bobowski, „Konopielka” Witolda Leszczyńskiego jako traktat antropologiczny, (w: ) j.w.

- A. Idzikowska- Czubaj, Obraz kultury młodzieżowej w polskim filmie fabularnym, (w: ) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003, s. 99-120.

E. Katz, D. Dayan, Wydarzenia medialne, Muza, Warszawa 2008.

Prezentacje:

E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003: rozdz.: Rytuały polityczne, retoryczne i obywatelskie s. 121-129 , Formy komunikacji rytualnej w codziennym życiu, s. 99-144.

E. Katz, D. Dayan, Wydarzenia medialne, Muza, Warszawa 2008.

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008, s. 223-256 (rozdz. 10 – Reklamy).

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005, s. 75-100

Prezentacje:

-A.Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005, s. 75-100, 263-294.

-T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, r. 5 Reprezentacje narodu: szkockość a Braveheart, WUJ, Kraków2004, s. 181-219.

-L. Graczyk, Wirtualna Orda – Tatarzy polscy w Sieci, (w:) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 237-270.

Nowe mitologie, red. Jérôme Garcin, przeł. A. Kocot, WUJ, Kraków 2010.

Prezentacje:

R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 237-270.

Nowe mitologie, red. Jérôme Garcin, przeł. A. Kocot, WUJ, Kraków 2010.

A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009, s. 207-244.

A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, WUJ, Kraków, 2008, s. 119-137

A. Jawor, Od kury do demona. Serialowy obraz kobiety, (w: ) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, s. 165-176.

M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2005, s. 335-380.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007, s. 7-28.

Prezentacje:

1. M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2005, s. 335-380.

2. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007, rozdz: s. 7-59; s. 60-92; 93-129; 130-165.

3. L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 41-105.

1. J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, WAiP, Warszawa 2008.

2. A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, WaiP, Warszawa 2007.

3. M. Maffesoli, Czas plemion, PWN, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.