Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-2ANK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci winni winni mieć znajomość podstawowycb pojęć i kategorii funkcjonujących w obszarze studiów kulturowych, takich jak kultura w znaczeniu szerokim i wąskim, następnie takich jak antropologia kultury, kultura tradycyjna, kultura masowa/popularna czy cywilizacja techniczna.
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia na wykładach i ćwiczeniach zostały dobrane w taki sposób, by z jednej strony zminimalizować powielanie treści z pierwszego stopnia studiów kulturoznawczych, a z drugiej strony przekazać podstawowy zasób wiadomości osobom, które kształciły się na innych kierunkach studiów i w związku z tym kursów związanych z antropologią kultury nie miały lub miały w bardzo ograniczonym zakresie. Antropologia kultury to dyscyplina nauki, która w ostatnich półwieczu znacznie się zmieniła i rozszerzyła swój obszar badawczy, głównie za sprawą przemian społeczno-kulturowych związanych z globalizacją, czaso-przestrzenną kompresją świata i refleksją postmodernistyczną. Treści podawane na wykładach i ćwiczeniach nawiązują głównie do badań prowadzonych w ramach subdyscyplin antropologii kultury, takich jak: antropologia kultur pierwotnych, antropologia pokrewieństwa, antropologia płci, antropologia ciała, antropologia rzeczy, antropologia obrazu i antropologia współczesności.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach, np. z zakresu antropologicznych podstaw kulturoznawstwa, historii kultury, teoria kultury, socjologii, socjologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykłady – 15 godz., ćwiczenia – 30 godz..

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, teksty kultury, źródła internetowe), referaty przygotowane przez studentki i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godz.;

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń – 87 godz.;

– przygotowanie do testu zaliczeniowego z ćwiczeń i obecność na nim – 30 godz.;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 35 godz.;

– konsultacje – 13 godz.

Razem 210 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 60 godzin co odpowiada 2,4 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 150 godzin co odpowiada 6 pkt ECTS.

Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach oraz treści pomieszczone w publikacjach, których adresy bibliograficzne są umieszczone w sylabusie B – wykłady (informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu) oraz w sylabusie B – ćwiczenia (informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu).

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu antropologii kultury;

b) posiadają wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk kulturowych;

c) znają najistotniejsze czynniki przemian kultury.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury;

c) potrafią samodzielnie interpretować teksty z zakresu antropologii kultury.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K03, K_K06):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę etyczną związaną z oceną wytworów i tekstów kultury;

c) są gotowi do zmiany opinii w świetle dostępnych danych oraz potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin (informacje szczegółowe w sylabusie B – wykłady i sylabusie B – ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski, Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prowadzący zajęcia są w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ na magisterskich studiach kulturoznawczych znajdują się zarówno osoby, które ukończyły licencjackie studia kulturoznawcze i miały już przedmioty łączące się z antropologią kultury, jak również osoby, które kształciły się na innych kierunkach studiów i tego typu przedmiotów nie miały lub miały w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego też zagadnienia na wykładach i ćwiczeniach zostały dobrane w taki sposób, by z jednej strony zminimalizować powielanie treści z pierwszego stopnia studiów kulturoznawczych, a z drugiej strony przekazać podstawowy zasób wiadomości z zakresu antropologii kultury, nauki, która w ostatnich półwieczu głównie za sprawą przemian społeczno-kulturowych związanych z globalizacją, czaso-przestrzenną kompresją świata i refleksją postmodernistyczną znacznie się zmieniła i rozszerzyła swój obszar badawczy. Treści podawane na wykładach i ćwiczeniach nawiązują głównie do badań prowadzonych w ramach subdyscyplin antropologii kultury, takich jak: antropologia kultur pierwotnych, antropologia pokrewieństwa, antropologia płci, antropologia ciała, antropologia obrazu i antropologia współczesności.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach, np. z zakresu antropologicznych podstaw kulturoznawstwa, historii kultury, teoria kultury, socjologii, socjologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykłady – 15 godz., ćwiczenia – 30 godz..

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, teksty kultury, źródła internetowe), referaty przygotowane przez studentki i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godz.;

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń – 87 godz.;

– przygotowanie do testu zaliczeniowego z ćwiczeń i obecność na nim – 30 godz.;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 35 godz.;

– konsultacje – 13 godz.

Razem 210 godzin, co odpowiada 8. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 60 godzin, co odpowiada 2.4 punktom ECTS

– o charakterze praktycznym – 150 godzin, co odpowiada 6. punktom ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach oraz treści pomieszczone w publikacjach, których adresy bibliograficzne są umieszczone w sylabusie B – wykłady (informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu) oraz w sylabusie B – ćwiczenia (informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu):

Efekty kształcenia

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu antropologii kultury;

b) posiadają wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk kulturowych;

c) znają najistotniejsze czynniki przemian kultury.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury;

c) potrafią samodzielnie interpretować teksty z zakresu antropologii kultury.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K03, K_K06):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę etyczną związaną z oceną wytworów i tekstów kultury;

c) są gotowi do zmiany opinii w świetle dostępnych danych oraz potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury.

Metody i kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę, egzamin (informacje szczegółowe w sylabusie B – wykłady i sylabusie B – ćwiczenia).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.