Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego - literatura staropolska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-1ADLS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego - literatura staropolska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami poetyckich literatury staropolskiej. Kształtowanie i zdobywanie umiejętności dojrzałej, krytycznej lektury, analizy i interpretacji tekstów literackich, powiązanie ich z epoką, tendencjami procesu literackiego, ustalenie ich znaczenia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka zjawisk kulturowych i historycznoliterackich polskiego średniowiecza, renesansu i baroku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Student orientuje się w procesie historycznoliterackim; posiada wiedzę ogólną, którą zdobył w trakcie edukacji w szkole średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja,

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15 x 2h = 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 30h + 2h = 32h

Razem: 92h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 2h =32h (1 pkt ECTS);

- o charakterze praktycznym: 30h + 30h = 60h (2 pkt ECTS).

Literatura:

Helikon sarmacki, wątki i tematy polskiej poezji barokowej, Wrocław 1989 (wybór tekstów).

Kochanowski J., Pieśni, Kraków 1998 (wybór tekstów).

Morsztyn J. A., Utwory zebrane, Warszawa 1971 (wybór tekstów).

Naborowski D. ,Poezje, Kraków 2003 (wybór tekstów).

Potocki W., Transakcja wojny chocimskiej inne utwory z lat 1669-1680, Warszawa 1987 (wybór tekstów).

Sarbiewski M. K., Liryki, Warszawa 1980 (wybór tekstów).

Sęp-Szarzyński M. , Poezje zebrane, Warszawa 2001 (wybór tekstów).

Szymonowic Sz., Sielanki i pozostałe wiersze polskie, Wrocław 2000 (wybór tekstów).

Wydra W., Rzepka W., Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 2004 (wybór tekstów).

http://www.staropolska.pl/ (wybór tekstów i opracowań).

Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008.

Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa 1992.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.

Hernas Cz., Arkadia, w: tegoż, W kalinowym lesie, Warszawa 1965, t. 1.

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1974.

A. Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1977.

Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000.

Künstler-Langner D., Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1993.

Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1997.

Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda, red. B. Milewska- Waźbińska, przy współudz. J. Domańskiego, Warszawa 2006

Pelc J., Jan Kochanowski – szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1987.

Prejs M., Interpretacja cyklu „Pieśni albo Trenów od wiosny, lata, jesieni, zimy. Wobec tradycji czarnoleskiej, w: „Roczniki Humanistyczne” 2001, t. 49, z. 1, s. 21-30.

Stępień P., Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow”, Warszawa 2003.

Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowskiej, Wrocław 1998.

Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. nauk. W. Decyk- Zięba, S. Dubisz, Warszawa 2003.

Vinzenz A., „Sonet I” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: próba ponownej lektury, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 4.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Student:

- analizuje i interpretuje utwory poetyckie z literatury staropolskiej,

- rozpoznaje miejsce dzieła w procesie literackim,

- omawia problematykę i ocenia utwory literackie

(FP1_W09, FP1_W05, FP1_ W06)

2. Umiejętności

Student:

- ocenia zjawiska literackie,

- stosuje narzędzia literaturoznawcze,

- rozpoznaje problemy teoretyczne,

- przedstawia w formie ustnej i pisemnej problematykę utworów

(FP1_U02, FP1_U03, FP1_U08, FP1_U10)

3. Kompetencje społeczne

Student:

- jest przygotowany do prowadzenia pracy badawczej oraz pracy w grupie

(FP1_K01, FP1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja połączona z elementami wykładu, praca z tekstem

zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.