Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka i fonologia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-1GOPF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia stanowią pierwszy przedmiot w module GOJP. Ich celem jest kształtowanie świadomości językowej, pozwalającej zrozumieć powody różnic w opisach tych samych faktów językowych, kształcenie umiejętności analizy zjawisk fonetycznych i fonologicznych oraz ich oceny normatywnej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, a na ćwiczeniach, wykorzystując teorię, samodzielnie analizuje zjawiska językowe.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy oferowany na studiach o profilu ogólnoakademickim, obowiązkowy na pierwszym stopniu filologii polskiej, prowadzony w formie wykładu i ćwiczeń.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, metoda heurystyczna, dyskusje, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

udział w ćwiczeniach (30 godz.) – 1pkt

przygotowanie do ćwiczeń (7 godz.) – 0,3 pkt

przygotowanie do kolokwium (5 godz.) – 0,2 pkt

ŁĄCZNIE 57 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (45 godz.; 1,5 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (30 godz.; 1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

2. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007

3. Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

4. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii języka polskiego, Toruń 1998

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Charakteryzuje się znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie fonetyki i fonologii języka polskiego (FP1_W02, FP1_W03)

W2. Zna założenia różnych sposobów opisu zjawisk fonetycznych i fonologicznych w języku polskim (FP1_W07, FP1_W09)

W zakresie umiejętności student:

U1. Umie posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego (FP1_U03, FP1_U06)

U2. Umie zapisać pismem fonetycznym komunikat językowy, oddając jego specyfikę na poziomie fonicznym (FP1_U03, FP1_U06, FP1_U07)

U3. Umie zanalizować spotkane w tekście zjawiska fonetyczne (FP1_U06, FP1_U07)

U4. Umie odszukać potrzebne informacje z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie (FP1_U01, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U08, FP1_U11)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Wykazuje wrażliwość na estetyczny aspekt komunikatu mówionego i ma świadomość roli polonisty w pielęgnowaniu ojczystego języka (FP1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (po I semestrze) i egzamin (na koniec modułu GOJP, po III semestrze).

Zaliczenie na ocenę: ocena jest wypadkową:

1) oceny przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności na zajęciach

2) oceny samodzielnie przygotowanego referatu

3) oceny z kolokwium

4) uczestnictwa w wykładach

Student może być nieobecny na dwóch zajęciach ćwiczeniowych bez konieczności zaliczenia zagadnień omawianych na tych zajęciach; wszystkie pozostałe nieobecności student musi zaliczyć ustnie przed kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.