Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dziennikarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-1HD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dziennikarstwa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe rozeznanie w historii mediów w Polsce i Europie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii mediów i dziennikarstwa, a przez to stworzenie tła i kontekstu, dzięki któremu lepiej będą rozumieć zagadnienia mediów współczesnych w Polsce i na świecie oraz specyfikę poszczególnych nośników i form masowej komunikacji.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość historii Polski i Europy

Pełny opis:

Historia mediów i dziennikarstwa – wyjaśnienie pojęć;

Historia książki i druku;

Historia prasy w Europie;

Historia prasy polskiej do 1815 r.;

Historia prasy polskiej 1815-1918;

Historia prasy polskiej 1918-1939;

Największe koncerny prasowe i prasa masowa w II RP;

Prasa w Polsce w okupacji (1939-1944);

Prasa polska w dobie PRL-u (1945-1989);

Wydawnicza działalność Kościoła w Polsce do 1989 r.;

Historia radia;

Historia telewizji;

Historia reklamy;

Historia i korzenie Public Relations;

Historia komputera i Internetu;

Przyszłość mediów w epoce cyfrowej.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) – 1 ECTS

ŁĄCZNIE 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (15 godz.; 1 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (15 godz.; 1 ECTS)

Literatura:

Adamski A. Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012;

Russell J. Thomas, Lane W. Ronald, Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg, bmw, 2000, s. 4-25;

Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001;

Dziki S., Prasa w rozwoju historycznym, w: Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 32-82;

Myśliński J., Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Warszawa 2004;

Chrapek J., Góral J., Zarys historii ważniejszych wynalazków z dziedziny masowego komunikowania oraz wypowiedzi Kościoła na temat środków społecznego przekazu, w: Chrapek J. (red.), Kościół a środki społecznego przekazu, Warszawa 1990, s. 197-208;

Dyczewski L., Działalność wydawnicza Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej, „Homo Dei” 1972 nr 4, s. 289-294;

Lechicki Cz., Rzut oka na sto lat polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego (1833-1939), „Novum” 1975 nr 1-3, s. 76-92;

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980;

Wolert W., Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005;

Łojek J., Myśliński J., Władyka W. (red.), Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988;

Grzelewska D. i in., Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 2001;

Gluza R. (red.), Media w Polsce w XX wieku, Poznań 1999;

Bajka Z. Historia mediów, Kraków 2008;

Lankau J., Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513 – 1729, Kraków 1960;

Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce XX wieku, Warszawa 2009;

Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zna podstawową terminologię w dziedzinie nauk humanistycznych.

KA6_WK1 Ma podstawową wiedzę z dziejów państwa i kultury narodu polskiego na tle historii Europy i świata

KA6_WK2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJETNOŚCI:

KA6_UWO1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł

KA6_UW1 Analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historyczno li-terackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej z uwzględnieniem kontekstów

KA6_UK1 Planuje i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne sproblematyzowane interpretacyjnie, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz własnych wniosków.

KA6_UUO1 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_KKO1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KA6_KKO2 Ma świadomość odpowiedzialności za tradycję literacką regionu, kraju i Europy, wykazuje wrażliwość na jej poznawcze, estetyczne i aksjologiczne aspekty.

KA6_KOR1 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

KA6_KKOR1 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

heureza, dyskusja, wykład, prezentacja, sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne;

aktywność na zajęciach, zadania praktyczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.