Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo szlacheckie i kultura ludowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2DSKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo szlacheckie i kultura ludowa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego 0400-PS1-1TWKL

Założenia (lista przedmiotów):

Historia literatury staropolskiej 0400-PS1-1HLS

Założenia (opisowo):

Wstępnie wymagana jest znajomość podstawowych pojęć i problemów kultury szlacheckiej na tle europejskim (XVI-XVIIIw.) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa doby staropolskiej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie wybranych wątków recepcji kultury sarmackiej w XIX-XXI wieku, a także kluczowych problemów ewolucji kultury ludowej od form tradycyjnych do ponowoczesnych.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach M_28/2.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: II rok studiów licencjackich, semestr III.

Wymagania wstępne: historia literatury staropolskiej, tradycje WKL

Liczba godzin: 15 (konwersatorium).

Metody dydaktyczne: analiza i interpretacja tekstu literackiego / zjawiska kultury, streszczenie tez artykułu naukowego, dyskusja, praca w grupach (zadanie praktyczne), wykład, prezentacja ustna, obserwacje w terenie, konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach – 15 godz.

- praca indywidualna obejmująca przygotowanie do zajęć - 45 godz.

Wskaźniki ilościowe nakładu pracy studenta:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godz. / 0,5 ECTS.

- zajęcia o charakterze praktycznym: 45 godz. / 1,5 ECTS.

Przedmiot realizuje cele modułu specjalnościowego 28/2: "Miasto i region - praktyki kulturowe", którego jest integralną częścią.

Literatura:

Zestaw lektur może ulegać zmianie w każdym nowym cyklu dydaktycznym.

Zob. część B sylabusa.

Efekty uczenia się:

Student

* zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych oraz definiuje pojęcia z zakresu historii i teorii literatury, języka, kultury: dziedzictwo, tradycja, pamięć, tradycjonalizm, środowisko kulturotwórcze, kultura narodu / regionu, kultura materialna / duchowa, oralność / piśmienność (W02, W03)

* ma podstawową wiedzę z dziejów państwa, gospodarki i kultury narodu polskiego na tle historii Europy i świata, zna wybrane zagadnienia związane z kulturą szlachecką i ludową oraz ich późniejszymi przemianami (W04)

* ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców oraz ich dzieła podejmujące tematykę dziedzictwa kulturowego w skali narodu i własnego regionu (W05, W12)

*zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury (W09),

*potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (U01)

*analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (U02),

*planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie (U04),

*potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultur szlacheckiej i ludowej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (U07)

*posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków (U08)

*umie przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (U11)

*ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego (K05),

* uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, korzystając z różnych mediów (K 06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną po spełnieniu wszystkich warunków, takich jak:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne jest opuszczenie jednego spotkania bez konieczności zgłoszenia się na dyżur);

- prezentacja ustna co najmniej jednego zagadnienia w ramach zajęć grupowych.

Ocenę wyższą otrzyma student, który aktywnie i regularnie uczestniczy w dyskusjach, zaś w przygotowanym wystąpieniu choćby w minimalnym stopniu wykracza poza materiał wskazany przez nauczyciela, dobierając własne przykłady ilustrujące wygłaszane tezy (preferowany obszar to dziedzictwo kulturowe regionu Podlasia i Suwalszczyzny).

W uzasadnionych przypadkach (np. dłuższa usprawiedliwiona absencja) prowadzący zajęcia może wprowadzić dodatkowe kryterium zaliczenia - pracę pisemną lub sprawozdanie ustne z przeczytanych lektur obowiązkowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.