Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami SCS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2GHPS Kod Erasmus / ISCED: 09.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami SCS
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poszerzanie wiedzy z zakresu historycznego rozwoju języka polskiego; wskazanie podstawowych zależności między polszczyzną a językami należącymi do wspólnoty indoeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest objaśnienie genezy polskich form językowych oraz rozwoju systemu fonologicznego i gramatycznego w okresie przedpiśmiennym języka polskiego. Student po zakończonym kursie gramatyki historycznej języka polskiego powinien znać i rozumieć historycznojęzykowe uwarunkowania faktów współczesnej polszczyzny, a także sprawnie czytać i analizować teksty staropolskie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy,0400-PS1-2GHPS

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr - II rok studiów I stopnia,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) -

Student przed rozpoczęciem nauki gramatyki historycznej języka polskiego powinien posiadać wiedzę z gramatyki opisowej języka polskiego, sprawnie się nią posługiwać, a także rozumieć podstawowe pojęcia i terminy z zakresu językoznawstwa ogólnego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godzin, wykład; 45 - ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia - wykład, konwersacja, warsztaty grupowe, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (zaliczenie pisemne).

Punkty ECTS -3

Bilans nakładu pracy studenta -

Udział w wykładach - 14 godzin

ćwiczeniach – 45 godz.

Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć -16 godz.

przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe -

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 59 godzin - 2 ECTS

o charakterze praktycznym - 31 godzin - 1 ECTS

Literatura:

*S.Dubisz, K.Długosz-Kurczabowa, Gramatyka historyczna języka polskiego. Skrypt dla studentów polonistyki.

*Z.Klemensiewicz, T.Lehr-Spławiński, S.Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego.

*Z.Klemensiewicz, Historia języka polskiego.

*H.Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich.

*W.Kuraszkiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego.

*T.Lehr-Spławiński, Język polski, pochodzenie, powstanie, rozwój.

*W.Mańczak, Polska fonetyka i morfologia historyczna.

*S.Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego.

*Z.Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego.

*W.Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego.

*B.Walczak, Zarys dziejów języka polskiego.

*B.Wieczorkiewicz, R.Sinielnikoff, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami .

*S.Vrtel-Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Charakteryzuje się podstawową znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie gramatyki historycznej języka polskiego.

2. Definiuje podstawowe zjawiska fonetyczne i fleksyjne gramatyki historycznej języka polskiego.

3. Zna mechanizmy charakterystyczne dla poziomu fonetycznego i morfologicznego języka polskiego, objaśnia genezę polskich form językowych oraz przedstawia rozwój systemu fonologicznego i gramatycznego w okresie przedpiśmiennym i piśmiennym języka polskiego

(KA6_WG1, KA6_WG3)

W zakresie umiejętności student:

1.Umie posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego.

2. Rozpoznaje i interpretuje podstawowe zjawiska fonetyczne i fleksyjne współczesnej polszczyzny w kontekście historycznojęzykowych uwarunkowań.

3. Umie dokonać analizy fonetycznej i morfologicznej (fleksyjnej) tekstu staropolskiego, analizy fleksyjnej i słowotwórczej współczesnych jednostek językowych (odtwarza formy prasłowiańskie).

(KA6_UWK1)

W zakresie postaw społecznych student:

1. Umie pracować w grupie, przyjmując różne role

2. Ma świadomość roli polonisty w propagowaniu wiedzy o roli języka polskiego jako istotnego elementu kultury i tożsamości narodowej

KA6_KOR1, KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie całego modułu: pisemny egzamin końcowy, a w wypadku osób, które nie zaliczyły egzaminu w pierwszym podejściu – egzamin pisemny w II terminie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Beata Kuryłowicz
Prowadzący grup: Joanna Kuć, Beata Kuryłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.