Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła doktryn politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2NS6 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Źródła doktryn politycznych
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia wprowadzające w zagadnienia związane z kształtowaniem się doktryn politycznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie źródłowych doktryn politycznych, a także podstawowej terminologii, która kształtowała się wraz z ich rozwojem w języku polskim. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować kluczową problematykę związaną ze źródłowymi doktrynami politycznymi, a także doskonalić umiejętność pracy z tekstem źródłowym. Student zakończywszy kurs powinien mieć rozeznanie w źródłowych doktrynach politycznych, znać przedstawicieli i ich rolę w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej w jej aspekcie kulturowo-społecznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod modułu: 32

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: Nauki społeczne, Źródła doktryn politycznych

Rok studiów/semestr: II rok studiów I-go stopnia, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 5 x 2h = 10h

- przygotowanie do zajęć: 45h

- przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 35h + 2h = 37h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

10h + 2h = 12h,

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45h + 35h = 80h,

- co odpowiada 3 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych, Poznań 2004.

H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Seria: Podręczniki prawnicze, 2013, wydanie 5.

Literatura uzupełniająca:

M.Jaskólski (red.) Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

- student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej; FP1_W01, H1A_W01

b/ na poziomie umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł; FP1_U01, H1A_U01

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków; FP1_U08, H1A_U05

c/ na poziomie kompetencji:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; FP1_K02, H1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: udział w zajęciach i test podsumowujący

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.