Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składnia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2SJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Składnia języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Morfologia języka polskiego 340-PS1-1GOPM

Założenia (opisowo):

Student powinien znać zagadnienia z zakresu fleksji języka polskiego, tj. w szczególności znać klasyfikację leksemów języka polskiego i ich charakterystykę fleksyjną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy, obowiązkowy na filologii polskiej pierwszego stopnia, prowadzony w formie wykładu i ćwiczeń. Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę na temat struktury współczesnego języka polskiego, uczą się identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu składniowego języka wybranymi metodami tradycyjnymi i dystrybucyjnymi, a także kształcą umiejętność posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok i semestr studiów: semestr zimowy I roku

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu morfologii języka polskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładu; 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących, np. warsztatów grupowych, metody projektu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładzie – 14 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielna praca w domu (w tym przygotowanie prezentacji) –15 godz.

Udział w konsultacjach –1 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Uczestnictwo w egzaminie – 3 godz.

ŁĄCZNIE – 84 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 47 godz. (2 p. ECTS); zajęciami o charakterze praktycznym - 30 godz. (1 p. ECTS)

Na wykładzie i ćwiczeniach student poznaje charakterystykę płaszczyzny składniowej w dwóch metodologiach (szczegółowo tzw. składnię tradycyjną i ogólnie – dystrybucyjną), co ma za zadanie ułatwić mu odróżnianie jednostek, zjawisk i mechanizmów zachodzących w strukturze języka od ich opisu gramatycznego, z tym że założenia składni dystrybucyjnej są wprowadzane przede wszystkim na wykładzie, natomiast tematyka ćwiczeń koncentruje się przede wszystkim na metodach składni tradycyjnej z elementami analizy akomodacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4 zmienione, Warszawa 1998.

2. Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 2002, hasła składniowe.

3. J. Podracki, Składnia polska, Warszawa 1998.

Literatury uzupełniająca

1. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1969.

2. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996.

3. A. Nagórko, Zarys gramatyki polksiej, Warszawa 1996.

3. Z. Saloni, Cechy składniowe polskiego czasownika, Wrocław 1976.

4. M. Szupryczyńska, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń 1980.

5. D. Kopcińska, Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Charakteryzuje się podstawową znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie składni języka polskiego i elementarną znajomością terminologii z zakresu składni dystrybucyjnej (FP1_W02, FP1_W03)).

2. Zna zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla poziomu składniowego języka polskiego oraz zależności zachodzące między jednostkami tego poziomu oraz między jednostkami tego poziomu i poziomu fleksyjnego (FP1_W011).

3. Zna założenia tradycyjnych metod analizy składniowej i metod dystrybucyjnych, dostrzega ich cechy wspólne i różnicujące (FP1_W07, FP1_W09).

W zakresie umiejętności student:

1. Umie posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu składni języka polskiego (FP1_U03, F1_U06).

2. Umie dokonać analizy polskich jednostek składniowych metodami tradycyjnymi i metodą akomodacyjną (FP1_U06, (FP1_U07, F1_U08).

3. Umie odszukać potrzebne informacje z zakresu składni języka polskiego w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie ((FP1_U01, F1_U04, FP1_U05, F1_U08, FP1_U11).

4. Umie przygotować wystąpienie ustne na temat wybranego zagadnienia z zakresu składni języka polskiego, z wykorzystaniem metody tradycyjnej i metody dystrybucyjnej w oparciu o różne źródła, w tym wykład i ćwiczenia (FP1_U01, F1_U04, FP1_U05, F1_U08, FP1_U11).

W zakresie postaw społecznych student:

1. Umie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (FP1_K02).

2. Ma świadomość roli polonisty w propagowaniu wiedzy o znaczeniu języka polskiego jako istotnego elementu kultury i tożsamości narodowej (FP1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę;

ocena jest wypadkową:

1) oceny przygotowania studenta do ćwiczeń i jego pracy na zajęciach;

2) oceny samodzielnie przygotowanego tematu

3) oceny pracy zespołowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Andrejewicz
Prowadzący grup: Urszula Andrejewicz
Strona przedmiotu: http://.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

.

Pełny opis:

.

Literatura:

.

Uwagi:

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.