Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edytorstwo a ikonografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3ETI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo a ikonografia
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia koncentrują się wokół zagadnienia postrzegania książki jako obiektu dostarczającego konkretnych wrażeń estetycznych.


Skrócony opis:

Problematyka zajęć oscyluje wokół relacji słowo - obraz - forma. Zajęcia poświęcone są m.in.

- miejscu książki w krajobrazie kultury oraz sztuce książki i współczesnej dominacji kultury reprodukcji,

- związkom między ilustracją a tekstem użytkowym/literackim

- gatunkom edytorskim stymulowanym przez kod obrazkowy,

- zagadnieniom prawnych aspektów wykorzystywania dzieł ikonograficznych.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 6.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność edytorska (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 15 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h (w tym zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej).

Przygotowanie do zajęć: 15 h

Razem: 30 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 30 h - 1 punkt ECTS;

o charakterze praktycznym:30 h - 1 punkt ECTS.

Literatura:

E. Ilska, Prawne aspekty udostępniania zbiorów graficznych do reprodukcji, Bibliotekoznawstwo 28 (2009), dostępny online: http://bibl.wuwr.pl/download.php?id=3980c2681f0a914a0d279b8771711345e45d39b0.

D. Kamisińska, Dzieło książki, Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2011, nr 4, cały numer dostępny online: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/50638/edition/47147.

O miejsce książki w historii sztuki, red. A. Gronek, Kraków 2014.

T. Rus, Książka jako bohater dzieł malarstwa i literatury, Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2011, nr 4, cały numer dostępny online: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/50638/edition/47147.

N. i T. Souter, Ilustracje. Przewodnik, Warszawa 2012.

Studia de Arte et Educatione numer VI (2011): Wokół słowa, obrazu i edukacji – cały numer dostępny online: http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/sztuka-Folia-100.pdf.

J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa−Kraków 1985.

J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

A. Wincencjusz-Patyna, Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustracją, dostępny w Internecie: http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=1160&__seoName=Dyskurs+16.

A. Wincencjusz-Patyna, U źródeł światowych sukcesów. Polskiej Szkoły Ilustracji, dostępny w Internecie http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/quart/quart_new/archiwum/2009/11/quart11_Wincencjusz.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury (potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu technik artystycznych, technik kopiowania obrazu, technik ilustracyjnych w starych drukach, odróżnia gatunki stymulowane przez kod obrazkowy)

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę na temat sztuki książki, wymienia nazwiska najważniejszych twórców ilustracji książkowej, etapy rozwoju technik artystycznych i ich związek z historią sztuki z jednej strony, a historią literatury z drugiej)

– FP1_W05 – H1A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (określa związki zachodzące między ilustracją a tekstem użytkowym i literackim, wyjaśnia rolę i przemiany ilustracji w książkach dla młodego czytelnika na tle procesu historycznoliterackiego, analizuje przykłady książki ilustrowanej i artystycznej we właściwym kontekście historyczno-literackim i historyczno-kulturowym)

– FP1_U02 – H1A_U02

- planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie (odnosi się, używając języka dyscypliny, do istniejących opracowań i na ich podstawie, patrząc na nie jednak krytycznie, przedstawia własną interpretację danego tekstu na forum grupy)

– FP1_U04 – H1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom podczas zajęć z prezentacjami studenckimi, przygotowuje z innymi słuchaczami krótkie prezentacje ustne na wybrany temat)

– FP1_K02 – H1A_K02

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (przygotowuje własną rozbudowaną prezentację multimedialną lub inną, korzystając z istniejących opracowań oraz na podstawie własnych kwerend, ustala kolejność działań, modyfikuje kolejne punkty w zależności od dostępności materiału, jego trudności i harmonogramu pracy)

– FP1_K03 – H1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczanie na podstawie obecności i aktywności.

Zaliczenie ustne lub – zwłaszcza w wypadku nauczania w trybie zdalnym – dokumentacja aktywności w formie pisemnej. W wypadku trybu zdalnego pracy przesyłanie notatek, materiałów itd. optymalnie za pośrednictwem platformy Blackboard i/lub USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bednarczuk
Prowadzący grup: Monika Bednarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia koncentrują się wokół zagadnienia postrzegania książki jako obiektu dostarczającego konkretnych wrażeń estetycznych.

Pełny opis:

Problematyka zajęć oscyluje wokół relacji słowo - obraz - forma. Zajęcia poświęcone są m.in.

- problematyce miejsca książki w krajobrazie kultury oraz sztuce książki i współczesnej dominacji kultury reprodukcji,

- związkom między ilustracją a tekstem użytkowym/literackim

- gatunkom edytorskim stymulowanym przez kod obrazkowy,

- zagadnieniom prawnych aspektów wykorzystywania dzieł ikonograficznych.

Literatura:

- Dorota Kamisińska, Dzieło książki, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 4

- O miejsce książki w historii sztuki, red. Agnieszka Gronek, Kraków 2014

- Aleš Krejča, Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984.

- Jerzy Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa−Kraków 1985.

- Eugeniusz Józefowski, Ilustrowanie jako zapis doświadczenia kreacji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Arte et Educati one VI” 2011, z. 6

- Anita Wincencjusz-Patyna, Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustracją, dostępny w Internecie http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=1160&__seoName=Dyskurs+16

- Anita Wincencjusz-Patyna, U źródeł światowych sukcesów. Polskiej Szkoły Ilustracji, dostępny w Internecie http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/quart/quart_new/archiwum/2009/11/quart11_Wincencjusz.pdf

- Nick, Tessa Souter, Ilustracje. Przewodnik, Warszawa 2012.

- Janusz Dunin, Bibliofilstwo − perspektywa środkowoeuropejska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2002

- Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986

- Emilia Ilska, Prawne aspekty udostępniania zbiorów graficznych do reprodukcji, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, nr 3167

- Tadeusz Rus, Książka jako bohater dzieł malarstwa i literatury, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 4.

Uwagi:

Zaliczanie na podstawie obecności i aktywności (w tym prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącym). W wypadku nauczania w trybie zdalnym aktywność podczas zajęć na platformie Blackboard Collaborate (ustna) albo dokumentowana w formie wypowiedzi pisemnych. Przesyłanie notatek, materiałów itd. za pośrednictwem platformy Blackboard i/lub USOSmail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.