Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kultura w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3WKI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura w internecie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na Internet z perspektywy antropologiczno-kulturowej i historycznoliterackiej. W jego centrum stoją różnorakie zjawiska i procesy zachodzące na pograniczu świata społecznego i wirtualnego ze specyficznymi dla nich, wykształconymi pod wpływem specyfiki swoistej przestrzeni społecznej, jaką jest Internet praktykami komunikacyjnymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej kultury w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemów: umasowienia kultury, komunikowania w sieci i wpływu technologii na przemiany społeczne.

1. Co to jest kultura? Co to są nowe media?

2. Kultura Internetu (wg Catellsa).

3. Internet a socjalizacja. Rewolucja cyfrowa a procesy poznawcze człowieka.

4. Media społeczne – problemy: fake news, fake contact, reklama.

5. Sztuka w sieci: wirtualne galerie i muzea.

6. Internet a kształtowanie się kultury literackiej.

7. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze.

8. Internet a dziedzictwo historyczne i wielokulturowość.

9. Internet a prawo – netykieta, plagiat, wizerunek w Sieci.

10. Internet a cyrkulacja wiedzy: fenomen Wikipedii, „wolna kultura”.

11.-12. Subkultury w sieci i portale tematyczne.

13. Nowe praktyki kulturowe w sieci – blogi i vlogi.

14. Internet, Eros i Tanatos: czaty i portale randkowe oraz wirtualne cmentarze.

15. Podsumowanie zajęć.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: Ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności (ustnej lub pisemnej w formie notatek, zwłaszcza w wypadku nauczania w trybie zdalnym) i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym. Przesyłanie notatek, materiałów itd. optymalnie za pośrednictwem platformy Blackboard i/lub USOSmail.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 70 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 112 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h - 3 punkty ECTS.

Literatura:

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010

M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013

P. Celińskii, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011

L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009

P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010

L. Lawrence, Wolna kultura, wstęp Edwin Bendyk, tłum. Przemek Białokozowicz i in., Warszawa 2005.

W. Kowalik i inni, Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki,

http://ekultura.org/wp-content/uploads/2016/02/raport_UX.pdf

N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek, wydanie dowolne

strony internetowe poświęcone kulturze, zasoby cyfrowe (film, muzyka, literatura, teatr) w Internecie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury (zna najważniejsze teorie i pojęcia związane z komunikowaniem masowym, globalizacją, celebrytyzmem oraz literaturą w sieci, takie jak: „hipertekst”, „cybertekst”, „kultura Internetu”, „liternet”, „hiperfikcja”, „fanfiction”, „blog”)

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (wymienia cechy nowych mediów, nazywa zależności między technologią a zmianami kulturowo-społecznymi, rozumie uwarunkowania rozwoju świata społecznego i kultury Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem roli sieci w kształtowaniu się nowych zjawisk literackich; ma podstawową wiedzę z zakresu literatury powstającej w medium sieciowym)

– FP1_W05 – H1A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych, krytycznie weryfikuje ich zawartość, szuka nowych sposobów pozyskania informacji w sieci)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (scharakteryzować przemiany społ. i kulturowe zaistniałe pod wpływem rewolucji cyfrowej, określa różnice zachodzące między tekstem tradycyjnym a tekstem w mediach cyfrowych, charakteryzuje liternet na tle procesu historycznoliterackiego, analizuje przykłady hiperfikcji we właściwym kontekście historyczno-literackim i historyczno-kulturowym)

– FP1_U02 – H1A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom podczas zajęć z prezentacjami studenckimi, przygotowuje z innymi słuchaczami krótkie prezentacje ustne na wybrany temat)

– FP1_K02 – H1A_K02

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego (zdaje sobie sprawę z siły oddziaływania Internetu również jako medium pozwalającego kultywować i upowszechniać zabytki kultury – lokalnej, narodowej, ogólnoludzkiej, jest świadom konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego, przede wszystkich tych jego wytworów, które są publikowane w sieci)

– FP1_K05 – H1A_K05

- uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, korzystając z różnych mediów (korzysta z wirtualnych muzeów i bibliotek, czyta blogi literackie ew. prowadzi takowy, udziela się na forach społecznościowych i portalach kulturalnych, wykazując odpowiedzialne i humanistyczne podejście do świata mediów cyfrowych)

– FP1_K06 – H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności i pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bednarczuk
Prowadzący grup: Monika Bednarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: Ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności (ustnej lub pisemnej w formie notatek, zwłaszcza w wypadku nauczania w trybie zdalnym) i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym. Przesyłanie notatek, materiałów itd. optymalnie za pośrednictwem platformy Blackboard i/lub USOSmail.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione. .

12. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 70 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 112 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h - 3 punkty ECTS.

Zakres tematyczny:

1. Co to jest kultura i czym wyróżnia się kultura współczesna? Co to są nowe media? Co to jest www? Zarys historii Internetu.

2. Internet – struktura i cechy sieci. Konwergencja mediów i kultury. Użytkownik Internetu jako konsument i twórca. Kultura Internetu (kultura techno-merytokratyczna, kultura hakerska, kultura wirtualno-komunitariańska, kultura przedsiębiorczości).

3. Media społeczne – specyfika. Serwisy informacyjne i serwisy społecznościowe – powstanie i rozwój.

4. Język nowych mediów i nowe wzorce komunikacji. Interaktywność. Tekst w internecie – wtórna oralność. Przekaz medialny – komunikacja masowa – decentryzacja.

5. Sztuka w sieci: wirtualne galerie i muzea, wystawy, nowe możliwości współpracy i tworzenia realizacji artystycznych.

6. Internet a kształtowanie się kultury literackiej na przełomie XX i XXI wieku. Liternet, teksty i hiperteksty. Blogi pisarzy. Krytyka literacka w Internecie. Fanfiction.

7. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze: formaty publikacji, struktura, cechy, dostępność (Polona, FBC, Projekt Gutenberg, Europeana, American Memory, Gallica, MDZ). Inne źródła pozyskiwania tekstów źródłowych i opracowań z sieci (wydawnictwa uniwersyteckie publikujące wersje cyfrowe, Research Gate, Academia.edu, Zenodo).

8. Internet a dziedzictwo historyczne i wielokulturowość (na przykładzie Ośrodka Brama Grodzka/Teatr NN i Wirtualny Sztetl).

9. Internet a prawo – netykieta, problemy ściągania (plagiaty), mobbingu, rozpowszechniania wizerunku w sieci; Creative Commons.

10. Darknet i agresja w sieci (na wybranych przykładach); film Sala samobójców reż. Jan Komasa (Polska 2011).

11. Internet a cyrkulacja wiedzy: fenomen Wikipedii, „wolna kultura”.

12. Subkultury w sieci i portale tematyczne (analiza wybranych przykładów).

13. Nowe praktyki kulturowe w sieci – blogi i vlogi.

14. Internet, Eros i Tanatos: czaty i portale randkowe oraz wirtualne cmentarze.

15. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek (wydanie dowolne).

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.

M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.

P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 2000 (rozdziały6, 11 i 13).

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011.

L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (podrozdziały: 2.8, 2.9, rozdziały 5, 6, 12, 18 i 20).

P. Sorlin, Mass media, Warszawa 2001.

P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

L. Lawrence, Wolna kultura, wstęp Edwin Bendyk, tłum. Przemek Białokozowicz i in., Warszawa 2005.

W. Kowalik i inni, Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki, dostępne online:

http://ekultura.org/wp-content/uploads/2016/02/raport_UX.pdf

strony internetowe poświęcone kulturze, zasoby cyfrowe (film, muzyka, literatura, teatr) w Internecie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.