Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo współczesne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1JWS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo współczesne
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nakreślenie panoramy zainteresowań językoznawstwa współczesnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary, które w dotychczasowym programie studiów polonistycznych nie były poruszane.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nakreślenie panoramy zainteresowań językoznawstwa współczesnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary, które w dotychczasowym programie studiów polonistycznych nie były poruszane. Tematyka zajęć obejmuje - poza ogólną charakterystyką współczesnych badań językoznawczych - zagadnienia relacji między pojęciami język, mowa i pismo, naświetlenie sposobów badania języka w kontekście kultury, zainteresowania językoznawstwa statystycznego, stosowanego i typologicznego, a także badania z pogranicza językoznawstwa i innych dziedzin naukowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin: 14 godz. wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: uczestnictwo w wykładzie (14 godz.) – 0,6 pkt, przygotowanie do zaliczenia wykładu (11 godz.) – 0,4 pkt; ŁĄCZNIE 25 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 h, 0,6 ECTS; z zajęciami o charakterze praktycznym - brak

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993 (hasła z zakresu tematyki wykładu).

Furdal, A., Językoznawstwo otwarte. Wrocław 2000.

Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2002.

Współczesny język polski, pod red. Bartmińskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS (artykuły z zakresu problematyki wykładu)

Efekty uczenia się:

W1. Student ma ogólną orientację o prowadzonych współcześnie badaniach językoznawczych.

W2. Student zna możliwości stosowania wiedzy o języku w szerszym kontekście kulturowym.

K2. Student docenia różnorodność badań językoznawczych, ich powiązania z rzeczywistością pozajęzykową oraz ich rolę w rozwoju nauk humanistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę jest pozytywny wynik sprawdzianu pisemnego sprawdzającego wiedzę z zakresu wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokólska
Prowadzący grup: Urszula Sokólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.