Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1KJEZ Kod Erasmus / ISCED: 09.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać wiedzę z zakresu teorii komunikacji społecznej, praktycznej stylistyki języka polskiego, wiedzy o mediach.

Skrócony opis:

Zajęcia językoznawcze, prowadzone w formie ćwiczeń. Mają na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat języka jako środka komunikacji oraz jego funkcji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok IIstopnia/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 h

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) - 0,5 pkt ECTS, przygotowanie do zajęć 15 h - 0,5 pkt ECTS

ŁĄCZNIE 37,5 h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (15 godz.; 0,5 pkt ECTS), zajęcia o

charakterze praktycznym (7,5 godz.; 0,25 pkt ECTS), konsultacje 7,5 h (0,25 pkt ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,

wartościowania i problematyzowania komunikatów i tekstów

właściwych dla tradycji, teorii lub szkół badawczych w

zakresie filologii polskiej (FP2_W07: H2A_W04)

W2. Definiuje i opisuje strukturę komunikatów (tekstów)

naukowych, artystycznych (FP2_W04: H2A_W03)

W zakresie umiejętności umiejętności student:

U1. Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i

użytkowy) z uwzględnieniem aspektów: kulturowego,

pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego,

kompozycyjnego i stylistycznego (FP2_U02: H2A_U02)

U2. Potrafi łączyć wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych w celu rozwiązywania skomplikowanych sytuacji profesjonalnych (FP2_U04: H2A_U04)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Jest przygotowany do współdziałania w grupie oraz do

tworzenia skutecznych komunikatów użytkowych z

nastawieniem na potrzeby odbiorców i z uwzględnieniem ich

kompetencji (FP2_K02: H2A_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć są obecność na ćwiczeniach, dozwolona jest jedna nieobecność (kolejne należy zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego) oraz końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Strawińska, Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Anetta Strawińska, Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia językoznawcze, prowadzone w formie ćwiczeń. Mają na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat języka jako środka komunikacji oraz jego funkcji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin.

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) - 1 ECTS

ŁĄCZNIE 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (15 godz.; 1 ECTS) i zajęciami o

charakterze praktycznym (15 godz.; 1 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.