Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Podróżnik, pasażer, turysta... Kulturowe i literackie zapisy przekraczania granic"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1KON26 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Podróżnik, pasażer, turysta... Kulturowe i literackie zapisy przekraczania granic"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (lista przedmiotów):

Metodologia badań literackich 0400-PS2-1MBL

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium literaturoznawcze. Skierowane do studentów zainteresowanych tematyką podróży i podróżopisarstwa, a także w szerszym ujęciu – translokacji terytorialnych. W ofercie zajęć znajdują się zróżnicowane formy zapisu doświadczeń transgranicznych, związanych z przemieszczaniem się i jego konsekwencjami w wymiarze egzystencjalnym oraz społeczno-kulturowym (m. in. dzienniki, autobiografie, reportaże, eseje). Użytecznych narzędzi analizy i interpretacji dostarcza w tym zakresie nowoczesna metodologia (geopoetyka, nowy regionalizm, ekokrytyka, postkolonializm, komparatystyka).

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach przedmiotów do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów magisterskich, semestr II.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin: 14 (konwersatorium).

Metody dydaktyczne: analiza i interpretacja tekstu literackiego / zjawiska kultury, streszczenie tez artykułu naukowego, dyskusja, wykład, prezentacja ustna z wykorzystaniem technik multimedialnych,konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach – 14 godz.

- praca indywidualna obejmująca przygotowanie do zajęć - 45 godz.

Wskaźniki ilościowe nakładu pracy studenta:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 godz. / 0,5 ECTS.

- zajęcia o charakterze praktycznym: 45 godz. / 1,5 ECTS.

Proponowane kręgi zagadnień stanowią jedynie ramowy „rozkład” treści i kontekstów. Szczegółowa problematyzacja wynikać będzie z doboru konkretnych przykładów do interpretacji.

- historia podróżowania (wybrane aspekty): ruch pielgrzymkowy, krucjaty, odkrycia geograficzne, grand tour, turystyka krajoznawcza i kulturowa XIX-XXI w., carpooling;

- odmiany / gatunki podróżopisarstwa: dziennik, list, pamiętnik, autobiografia, esej, reportaż, cykl podróżniczy, bedeker, blog internetowy itd.;

-sens/cel podróżowania: duchowo-inicjacyjny, religijny, poznawczo-edukacyjny, estetyczny, społeczny, kulturowy, ekonomiczny, zdrowotny;

- przemiany tożsamości / statusu podróżnika: pielgrzym, misjonarz, łowca przygód, pasażer, preceptor, uczeń, uczony, eksplorator, nomada, turysta, „kosmopolak”, globtrotter, wędrowny aktor, celebryta, dziennikarz, biznesmen, handlarz, przemytnik, zesłaniec, uciekinier, emigrant / imigrant, artysta, miłośnik sztuki, kolekcjoner, dandys, przybłęda, poeta-kosmograf;

- biografia transgraniczna, kontakty międzykulturowe, relacja: swój-obcy;

- mapa/atlas i terytorium (wzajemne związki);

- podróże wyobrażone i rzeczywiste; konstruowanie / konsumowanie (w) podróży;

- środki / wehikuły transportu: kij podróżny, zwierzę, okręt, pojazdy mechaniczne, kolej, samolot, GPS, sprzęt sportowy lub specjalistyczny;

- podróże zwyczajne (np. „do wód”) i ekstremalne (eskapady, szkoły przetrwania, wyprawy wojenne, kontrabandy, zsyłki);

- topografie podróżne: centra i peryferia, miejsca egzotyczne, bezludne, dziewicze, nieznane, znikające, nie-miejsca, ruiny, pobojowiska, cmentarze, oazy, przestrzeń kosmiczna, podróż na Księżyc, do wnętrza/dookoła Ziemi, na biegun;

- granice naturalne (rzeki, góry, lasy) a granice sztuczne;

- podziały geopolityczne / historyczne / cywilizacyjne (mury, druty, linie administracyjno-demarkacyjne, getta, enklawy, obszary wyłączone, rezerwaty, strefy ekonomiczne, militarne, obozy, krainy, makro- i mikroregiony, zabory), bariery językowe, piętna i stereotypy kulturowe;

- lokalność kontra globalizacja: markowanie / etykiety, polityki miejsca; łącza, styki komunikacyjne (drogi, mosty, internet); dyskurs wielokulturowości;

- zwyczaje, rytuały, gesty, nawyki podróżne; symboliczne, urzędowe i „nieoficjalne” praktyki przekraczania granic (przejścia graniczne, punkty kontrolne).

Literatura:

Literatura podmiotu (na pierwszych zajęciach studenci wybierają książki z listy poniżej lub zgłaszają własne propozycje do akceptacji)

Andruchovycz Jurij, Stasiuk Andrzej, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, tłum. L. Stefanowska, Wołowiec 2001.

Conover Ted, Szlaki człowieka. Podróże drogami świata, przeł. P. Schreiber, Wołowiec 2011.

Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965.

Fiedler Arkady, Ryby śpiewają w Ukajali, Warszawa 1935.

Górecki Wojciech, Planeta Kaukaz, Wołowiec 2002, II wyd. 2010.

Kamiński Marek, Moje bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998, Gdańsk 2008.

Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa 1998 i/lub: Podróże z Herodotem, Kraków 2004.

Kerouac Jack, W drodze, przeł. A. Kołyszko, Warszawa 2008.

Kotzebue Otto von, Podróże naokoło świata, tłum. S. Rakusa-Suszczewski, Warszawa 2012.

Książek Michał, Jakuck, Wołowiec 2013.

Kuczok Wojciech, Poza światłem, Warszawa 2012.

Kukuczka Jerzy, Mój pionowy świat, Katowice 2019.

Makłowicz Robert, Fuzja smaków. Podróże kulinarne, Kraków 2007.

Markowski Michał Paweł, Dzień na ziemi. Proza podróżna, Poznań 2014.

McCarty Cormac, Droga, przeł. R. Sokół, Kraków 2008.

Piotrowski Rufin, Pamiętniki z pobytu na Syberii. Cz. 1-2, Poznań 2017.

Sazonaû Viktar, Notatki kontrabandzisty, tłum. M. Rębacz, Białystok 2009.

Schlansky Judith, Atlas wysp odległych. Pięćdziesiąt wysp, na których nigdy nie byłam i nigdy nie będę, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2014.

Stasiuk Andrzej, Wschód, Wołowiec 2014 i /lub: Dojczland, Wołowiec 2007.

Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004.

Stasiuk Andrzej, Znikająca Europa, wyd. II, Wołowiec 2014.

Sulińska Anna, Wniebowzięte. O stewardesach w PRL-u, Wołowiec 2016.

Sworzeń Marian, Opis krainy Gog, Warszawa 2011.

Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013 lub: Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Warszawa 2017.

White Kenneth, Poeta-kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2010.

Wilk Mariusz, Dom włóczęgi, Warszawa 2014 lub: Wilczy notes, Gdańsk 1998.

Książki z serii "Orient Express" Wydawnictwa Czarne.

Wybrana literatura przedmiotu (przydatna do prezentacji)

Horolets A., Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR, Kraków 2013.

Horwat E., Homo viator balonem, dyliżansem, koleją…, Bytom 2012.

Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.

Kucharski A., Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013.

Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska, Białystok 2012.

Podemski K., Socjologia podróży, Poznań 2004.

Pogonowska E., Klucze do Rosji. Tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych, Lublin 2018.

Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014.

Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Zielińska M., Granice, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Student:

formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji (FP2_U01)

analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i użytkowy) z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego (FP2_U02)

posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (FP2_U04)

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację komunikatów i tekstów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (FP2_U05)

potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, merytorycznego argumentowania, specjalistycznej terminologii oraz poglądów innych autorów (FP2_U06)

potrafi przygotować się do dyskusji, sporządzić listę kwestii spornych w tradycji naukowej oraz dyskutować, używając specjalistycznej terminologii(FP2_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, na podstawie aktywności studentów na zajęciach. Wskazane są indywidualne wystąpienia studentów (zagajenie do tematu, prowadzenie dyskusji, prezentacja audiowizualna, krótki referat itd.). Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, resztę należy zaliczyć podczas dyżuru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lul
Prowadzący grup: Marcin Lul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.