Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura oświecenia i romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1LOR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura oświecenia i romantyzmu
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem prowadzenia przedmiotów składających się na moduł jest wskazanie studentowi źródeł oraz stworzenie mu warunków zdobycia pogłębionej o najnowsze ustalenia i metody, specjalistycznej wiedzy historycznoliterackiej w zakresie oświecenia i romantyzmu, poszerzonej o tematy rzadziej podejmowane oraz utrwalenie umiejętności służących dalszemu samodzielnemu, a także badawczemu jej rozwijaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu do realizacji konkretnych zadań, w tym pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnej pracy naukowej. Zajęcia w obrębie wskazanego modułu służą rozumieniu literatury oświecenia i romantyzmu na szerokim tle historycznokulturowym, a student świadomie wykorzystuje perspektywę antropologiczną i komparatystyczną, ujęcia synchro- i diachroniczne w poczuciu odrębności i specyfiki narzędzi każdej z metod. Student doskonali umiejętności działania zespołowego oraz odpowiedzialnego planowania i wykonywania własnych zadań.

Pełny opis:

Wykład

1. Tropem Mickiewicza: stulecie „odrodzenia literatur Północy”: 1764 – 1864; Mickiewiczowska historia literatury polskiej w obrębie piśmiennictwa słowiańskiego i wobec kultury Zachodu: tematy, cezury, mapa, „dążność”, „ton”.

2. Współczesne podziały chronologiczne, cezury oświecenia i romantyzmu,, geografia literacka Europy i Polski, relacja: centrum – prowincja.

3. Pomiędzy epokami: literatura lat 1795- 1822 jako zapis doświadczenia historycznego i przemian estetycznych.

4. Dyskurs historii a dyskurs pamięci, literatura i traumy - w oświeceniu i romantyzmie

5. Swojskość i europejskość, sarmatyzm w oświeceniu i neosarmatyzm romantyczny; Białystok „ostatniego hetmana”.

6. Od libertynizmu do liberalizmu: przemiany wolności w oświeceniu i romantyzmie w dyskursach: literackim i politycznym.

7. Romans literatury z nauką w latach 1764 – 1864.

8. Utopie przyszłości i przeszłości: Słowiańszczyzna oświeconych i romantyków.

Ćwiczenia - zob, sylabus szczegółowy.

Literatura:

Wykaz lektur do zaliczenia wykładu:

1. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. Opr. J. Maślanka. Warszawa 1997 oraz tegoż, Literatura słowiańska. Kurs trzeci. Opr. J. Maślanka, Warszawa 1998 (z obu tomów wybrać po dwa wykłady z każdego),

2. T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości. Wrocław 2002 (r. I, III, VI),

3. A. Kowalczykowa, Romantyzm. Nowe spojrzenie. Warszawa 2008 (r.V, VI, VIII, XI).

4. M. Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje”. Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wroclaw 2002 (tu: „Milczenie i żałoba poetów stanisławowskich”, wybrać dwie sylwetki) ,

5. E. Dąbrowicz, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861. Białystok 2009 (tu: „Polacy aleksandryjscy”, s. 127-166.)

6. K. Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011, s. 15-76.

7.. Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973 .

8 A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm: tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. Kraków 2001.

9. J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. Warszawa 1986.

10. A. Witkowska, „Sławianie, my lubim sielanki”. Warszawa 1971.

11. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 KA7_WGK1 KA7_WGK2 KA7_UWKOU2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (pytania z listy, prezentacja zepołowa wybranego zagadnienia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy literatury oświecenia i romantyzmu z akcentem na dojrzałe i późne dzieła, interpretowane jako zapis doświadczenia historycznego oraz świadomości estetycznej.

Literatura:

M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław 1970

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop i J. Sławiński, Kraków 1971

Problemy polskiego romantyzmu, seria I-III, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1971-1981

I. Opacki, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972

M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, tu: Historyzm i romantyczna historia; Bohaterowie historii i bohaterowie romantycznego mitu osobowego

M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty biografii romantycznej, Warszawa 1981

Style zachowań romantycznych, red. M. Janion i M. Zielińska, Warszawa 1986

J. Lasecka-Zielakowa, Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu, Wrocław 1990

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991 lub nast. Hasła: Artysta, Bajronizm, Ballada, Cenzura, Dziecko, Egzotyzm, Indywidualizm, Ironia romantyczna, Ludowość, Motto, Natura, Oświecenie w percepcji XIX wieku, Pielgrzym, Pokolenia literackie, Rosjanin, Sobowtór, Tragizm, Wzniosłość

W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992

Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, red. D. Zamącińska, M. Maciejewski, Lublin 1995

A. Kowalczykowa, Wiek XIX: przełomy, cezury, płynność, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996

A. Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997

R. Przybylski, A.Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (seria: „Wielka Historia Literatury Polskiej”)

Z. Sudolski, Polski list romantyczny, Kraków 1997

A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Warszawa 1997, tu: Kultura samotnych mężczyzn

M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998

Dramat polski. Interpretacje, cz. 1, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, Gdańsk 2001, tu: omówienia dramatów Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego

M. Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002

B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku, Warszawa 2002

A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne „Ja”, Kraków 2002

M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, Kraków 2002

M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2003

A. Kuciak, Dante romantyków, Poznań 2003

Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, red. M. Kalinowska, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003

O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850), Kraków 2003

Biografie romantycznych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, Poznań 2007

Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, tu: D. Zawadzka, Poczwarka faktu i motyl fikcji – parę uwag o historii według romantyków; K. Ziemba, „Pan Tadeusz” jako idylla zraniona

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2009, t. 57: Podróż do Włoch

J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 2010, tu: Ludzie i stopnie; Bal; Rosyjski dandyzm; Dekabrysta w życiu codziennym

W. Muschg, Tragiczne dzieje literatury, przekł. B. Baran, Warszawa 2010

A. Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011

B. Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013

Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej, red. D. Dąbrowska, E. Szczepan, Szczecin 2014

Atlas Polskiego Romantyzmu, http://nplp.pl/kolekcja/atlas-romantyzmu

Georomantyzm. Literatura – miejsce – środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2015

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2015, nr 5: Rzeki

O. Krysowski, Pogranicza romantyzmu – romantyzm pogranicza, Warszawa 2016

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 2, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.