Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad językiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1MBJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad językiem
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie z metodologią ogólną nauk i diachroniczni-synchronicznymi aspektami metodologii badań językoznawczych (na tle historii dyscyplin), w tym z terminologią i najważniejszymi teoriami.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr - I rok II stopnia, sem. pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - Gramatyka opisowa języka polskiego, Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami SCS, Historia języka polskiego, Kultura języka polskiego i praktyczna stylistyka, Semantyka i pragmatyka językowa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin, wykład.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia - wykład + prezentacja multimedialna,

Formy zaliczenia przedmiotu: : zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, w 2. terminie ustny.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (30 g), konsultacje (10 g), przygotowanie do egzaminu (30 g),

Razem: 70 h

Odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, wyd. 3, Lublin 2009.

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, wyd. 3, Wrocław 2003.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3, Wrocław 1999.

J. Fisiak, Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1978, 1985.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminów językoznawczych, Warszawa 1968.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

A.Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1983.

G. Helbig, Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. C. Schatte i D. Marciniec, Wrocław 1982.

M.Ivič, Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975.

Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980.

Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa 1980.

Językoznawstwo strukturalne, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg. Warszawa 1979.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001.

Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999.

A. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn 2003.

Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. P. Stelmaszczyka, Łódź 2006.

Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, pod red. P. Stelmaszczyka, Kraków 2008.

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1975.

M.-A. Paveau, G.E. Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.

A.Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1883.

A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych FP2_W01: H2A_W01

- definiuje pojęcia z zakresu analizy antropologicznej, genologicznej, historycznoliterackiej, językoznawczej na poziomie rozszerzonym FP2_W02: H1A_W02

- charakteryzuje polszczyznę (tendencje rozwojowe, środki stylistyczne) poszczególnych epok FP2_W06: H2A_W04

- ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń FP2_W13: H2A_W09

- formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji FP2_U01: H2A_U01

- analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i użytkowy) z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego FP2_U02: H2A_U02

- potrafi uzyskać z wszystkich istotnych źródeł i wykorzystać w indywidualnej pracy analityczno-interpretacyjnej informacje dotyczące literatury oraz języka FP2_U03: H2A_U03

- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy FP2_K04: H2A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 75%.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny lub ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 29 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nowowiejski
Prowadzący grup: Bogusław Nowowiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.