Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student wybiera temat pracy magisterskiej, przeprowadza kwerendę biblioteczną, sporządza wstępną bibliografię pracy i jej konspekt oraz pierwszą wersję wstępnego rozdziału

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są standardy obowiązujące autora pracy magisterskiej, harmonogram czynności umożliwiających realizację zadania, jakim jest jej napisanie.

Pełny opis:

1. Standardy pracy magisterskiej – formalne i treściowe. Umiejętności i kompetencje potrzebne do zrealizowania zadania.

2. Określenie zakresu pracy i robocze sformułowanie tematu.

3. Przygotowanie warsztatu pracy, pisanie pracy jako zadanie logistyczne, rozkład poszczególnych czynności w czasie.

4. Zakres i funkcje literatury przedmiotu. Jak przygotować stan badań?

5. Kwerenda biblioteczna i internetowa, rodzaje źródeł, wstępna bibliografia.

6. Dzieło literackie – procedury interpretacyjne.

7. Lektura tekstu naukowego i sposoby jego wykorzystania: streszczenie, operowanie parafrazą i cytatem, funkcja przypisu i jego prawidłowy zapis.

8. Świadomość metodologiczna.

9. Interdyscyplinarność.

10. Sporządzanie stanu badań i jego prezentacja ustna oraz pisemna.

Literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekład i aneks G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

U. Eco, O bibliotece, przeł. Adam Szymanowski, Warszawa 2007

H. Lemmermann, Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi, tł. Beata Sierocka, Wrocław 2006

M. Nöllke, Asertywność i sztuka celnej riposty, Warszawa 2010

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008

A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994

K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012

Inne lektury w zależności od konkretnych tematów realizowanych podczas seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student charakteryzuje w sposób pogłębiony proces historycznoliteracki w XVIII i XIX, w odniesieniu do kontekstów społecznych i historycznych;

2. Definiuje i opisuje strukturę komunikatów (tekstów) naukowych i artystycznych z XVIII i XIX wieku oraz późniejszych, nawiązujących do tradycji oświeceniowych albo romantycznych

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą historię literatury XVIII i XIX w.;

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania komunikatów i tekstów z XVIII i XIX w. oraz z historii literatury tego okresu;

Umiejętności:

5. Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji dotyczących wybranych problemów z dziedziny historii literatury XVIII i XIX wieku;

6. Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst artystyczny z XVIII i XIX w. z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego;

7. Potrafi uzyskać z wszystkich istotnych źródeł i wykorzystać w indywidualnej pracy analityczno-interpretacyjnej informacje dotyczące literatury XVIII i XIX w.;

8. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin do zrealizowania tematu pracy magisterskiej;

9. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów kultury XVIII i XIX w. stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii literatury i innych dyscyplin, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

10. Potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, merytorycznego argumentowania, specjalistycznej terminologii oraz poglądów innych autorów;

11. Potrafi przygotować się do dyskusji, sporządzić listę kwestii spornych w tradycji naukowej oraz dyskutować używając specjalistycznej terminologii;

12. Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o tekstach literackich i opracowaniach naukowych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w formie pisemnej i ustnej;

13. Potrafi napisać pracę magisterską;

Kompetencje społeczne:

14. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania (praca magisterska);

15. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem realizowanego zadania, dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki i obowiązującymi normami.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, konsultacje indywidualne.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach, przedstawienie bibliografii, konspektu oraz wstępnego rozdziału pracy. Do niezaliczenia przedmiotu kwalifikuje więcej niż połowa nieobecności (30+).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulesza
Prowadzący grup: Dariusz Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.