Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnouniwersytecki, studia stacjonarne drugiego stopnia, seminarium, przedmiot obowiązkowy; dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo; 1 rok studiów, semestr zimowy, letni; wymagania wstępne: usystematyzowana wiedza literaturoznawcza; 60 godz. seminarium - 1 etap; metody dydaktyczne: konwersatorium, elementy wykładu, praca samodzielna studenta, konsultacje merytoryczne i formalne; punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach- 60 godz.

udział w konsultacjach- 30 godz.

lektura opracowań, pisanie pracy – 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 90 godz. 5 ECTS

inne: pisanie pracy magisterskiej, lektura opracowań: 60 godz. 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Cieślikowski J., Literatura osobna, Wrocław 1985.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914. Zarys rozwoju. Materiały, wyd. 2, Warszawa 1965.

Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, Warszawa 2008.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

Wykaz literatury uzupełniającej

Dunin J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991.

Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, tł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.

Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka: z zagadnień upowszechnia czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa 1992.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02,

K_W03, K_W08,

K_W11, K_W12

K_U01, K_U02, K_U03,

K_U04, K_U05, K_U06,

K_U07, K_U08, K_U09

K_K02, K_K03

Efekty przedmiotowe:

Wiedza

Student zna zasady, metody, narzędzia interpretacji komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury.

Opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego.

Posługuje się podstawową terminologią nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i teorii literatury.

Umiejętności

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się uwagami nauczyciela.

Posiada umiejętność argumentowania, wnioskowania i sformułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej sproblematyzowanej interpretacyjnie z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych.

Kompetencje społeczne

Jest otwarty na zgłębianie wiedzy i uczenie się przez całe życie

Przestrzega podstawowych zasad prawa autorskiego i etyki badawczej

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt. Sposoby

weryfikacji: ocena fragmentów pracy magisterskiej

aktywność na zajęciach, systematyczność pracy

stopień zaangażowania w zbieranie materiałów

i pisanie pracy, udział w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Tematyka: Literatura dla dzieci i młodzieży - dawna i współczesna

Pełny opis:

Przykładowe kręgi tematyczne

1. Obrazy i symbolika zwierząt w literaturze dziecięcej.

2. Elementy komizmu we współczesnej poezji dla dzieci.

3. Współczesna literatura religijna dla dzieci.

4. Obraz w literaturze dziecięcej

5. Obrazy zagłady w literaturze dla dzieci i młodzieży.

6. Baśń ludowa i literacka - wybrany nurt, twórca, itp.

7. Motyw kota we współczesnej literaturze dla dzieci na przykładzie wybranych utworów poetyckich i prozatorskich.

8. Przyroda w wybranych współczesnych utworach dla dzieci.

9. Obrazy starości w literaturze dla dzieci.

10. Obraz rodziny w powieściach dla dziewcząt (dziewiętnastowiecznych, lub współczesnych)

11. Obraz domu we współczesnej poezji dla dzieci.

12. Obraz matki we współczesnej poezji dla dzieci.

13. Problematyka twórczości poetyckiej Joanny Papuzińskiej dla młodego odbiorcy.

14. Joanna Papuzińska i jej proza dla dzieci.

15. Dziecko i jego światy w poezji przełomu XX i XXI wieku

16. Kołysanka – współcześni twórcy, motywy.

17. Bajkoterapia – o terapeutycznych walorach literatury dla dzieci.

18. Problemy młodzieży i ich odzwierciedlenie w literaturze dla młodego czytelnika.

19. Co i jak czytać dzieciom?. Współczesne formy poradnictwa czytelniczego (instytucje, nagrody literackie, poradniki, strony internetowe, serwisy informacyjne o literaturze dla dzieci, itp.).

20. Twórczość regionalna dla dzieci i młodzieży (przykładowe tematy):

a) Przyroda w twórczości Franciszka Kobryńczuka

b) Problematyka utworów Małgorzaty Szyszko-Kondej

c) Wiersze ortograficzne i logopedyczne. Twórczość Joanny Myślińskiej

d) Dziecko i jego problemy w twórczości Grzegorza Kasdepke

e) Klementyna Sołonowicz-Olbrychska i jej twórczość dla młodzieży

f) Baśnie regionalne

21. Inny temat, zaproponowany przez studenta

Serdecznie zapraszam!

Literatura:

Literatura podstawowa

Cieślikowski J., Literatura osobna, Wrocław 1985.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914. Zarys rozwoju. Materiały, wyd. 2, Warszawa 1965.

Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, Warszawa 2008.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

Wykaz literatury uzupełniającej

Dunin J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991.

Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, tł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.

Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka: z zagadnień upowszechnia czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa 1992.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.