Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM6 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z etapami pracy na rozprawą magisterską, wybór jej tematu, zgromadzenie literatury podmiotu i przedmiotu oraz analiza i interpretacja wybranych utworów pod kątem profilu i metodologii magisterium.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarnei

Obowiązkowy

Nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

I rok, 1+2 semestr st. II stopnia

60 godz.

Punkty ECTS 12

Bilans nakładu pracy studenta: przygotowanie do konsultacji, dyskusji i prac projektowych – 20, udział w dyskusji – 10, indywidualne prace projektowe pod kierunkiem promotora – 20, pisanie konspektu - 10

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami) : Liczba godzin i punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 6

o charakterze praktycznym 40 10

Literatura:

W zależności od problematyki seminarium i tematu pracy

Efekty uczenia się:

1. Student w sposób pogłębiony poznał cechy i zjawiska składowe procesu historycznoliterackiego w powiązaniu z kontekstami historycznymi i społecznymi, charakteryzuje aspekty dyskursu naukowego, ma wiedzę na temat stanowisk teoretycznych i metodologicznych wybranych kierunków badań literaturoznawczych (zwł. geopoetyka, KTL) FP2_W03, _W05,_W07

2. Student potrafi zebrać potrzebne mu informacje z różnych źródeł, zintegrować wiedzę z kilku dyscyplin i wykorzystać ją w dyskusji oraz do sformułowania problemu badawczego i krytycznej wypowiedzi o charakterze analityczno-interpretacyjnym w odniesieniu do dzieła literackiego lub innych zjawisk kulturowych FP2_U01, _U03, _U04, _U06, _U07, _U08

3 Student prawidłowo wyznacza priorytety w odniesieniu do poszczególnych zadań, dostrzega konieczność przestrzegania zasad etycznych w badaniach i życiu zawodowym, aktywnie współdziała na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego w regionie, ojczyźnie i na świecie FP2_K01, _K02, _K03, _K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępów pracy w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z etapami pracy na rozprawą magisterską, wybór jej tematu, zgromadzenie literatury podmiotu i przedmiotu oraz analiza i interpretacja wybranych utworów pod kątem profilu i metodologii magisterium.

Literatura:

Obszar zainteresowań uczestników seminarium to literatura wschodniego pogranicza w epoce globalizacji i posthumanizmu (katastrofy). Pamięć straumatyzowana i jej zapisy. Pisarstwo Swietłany Aleksijewicz literackie świadectwa katastrofy w Czarnobylu.

Wstępna bibliografia:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Przeł. G. Jurkowlaniec, wstęp W. Tygielski. Warszawa 2007, tu rozdz.: „Wybór tematu”, „Zbieranie materiałów”, „Plan pracy i notatki”

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008

A. Wiszniewski, Sztuka mówienia. Katowice 2003.

J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić. Przeł. J. Bartosik. Gdańsk 2008

S. Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, Wołowiec 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.