Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM7 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium magisterskiego w pierwszym roku jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej oraz jej obrony.

Student poszerza i pogłębia znajomość wybranej tematyki, która prowadzi go do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i tematu pracy. Poznaje metodykę postępowania naukowego oraz techniki pracy pozwalające mu na skuteczne sfinalizowanie celu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela akademickiego pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranego przez siebie tematu oraz zdobywa umiejętności merytoryczne i formalne niezbędne do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: zainteresowanie tematyką językoznawczą

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz. zajęć seminaryjnych

Metody dydaktyczne: konsultacje, dyskusje, referaty, prezentacje

Punkty ECTS: 8 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminariach (60 godz.) – 2,4 pkt

konsultacje (20 godz.) – 0,8 pkt

przygotowanie do seminarium (60 godz.) – 2,4 pkt

zbieranie własnego materiału językowego (40 godz.) – 1,6 pkt

gromadzenie bibliografii (20 godz.) - 0,8 pkt

ŁĄCZNIE 200 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godz.; 2,4 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (100 godz.; 4 ECTS)

Literatura:

Dostosowana do tematów wybranych przez studentów.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej wybranych obszarów językoznawstwa (FP2_W01)

W2. definiuje wybrane pojęcia z zakresu analizy językoznawczej na poziomie rozszerzonym (FP2_W02)

W zakresie umiejętności student:

U1. formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji (FP2_U01)

U2. Potrafi uzyskać z wszystkich istotnych źródeł i wykorzystać w indywidualnej pracy analityczno-interpretacyjnej informacje dotyczące języka (FP2_U03)

U3. Potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź z wykorzystaniem własnych poglądów, merytorycznego argumentowania, specjalistycznej terminologii oraz poglądów innych autorów (FP2_U06)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania (FP2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium po pierwszym roku jest sformułowanie tematu, celu i zakresu pracy, określenie własnych celów badawczych, opracowanie bibliografii, zebranie materiału językowego.

Przy ocenianiu pod uwagę brane są następujące elementy:

- aktywność na seminarium

- rzetelność i terminowość w wypełnianiu poszczególnych zadań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest analizie najnowszych słów języka polskiego. Nowa leksyka odzwierciedla przemiany cywilizacyjne i ilustruje, jak rozwój kultury i techniki, kontakty z kulturą anglojęzyczną oraz zmiana obyczajów wpływają na nowe potrzeby nazewnicze i dynamikę zasobu leksykalnego polszczyzny XXI wieku. Jednym z podstawowych źródeł informacji na temat współczesnych neologizmów są słowniki online, np. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowane obszary tematyczne do realizacji w ramach seminarium:

• Trener osobisty chce być fit, czyli o neologizmach frazeologicznych

• Nerka na pasku, czyli najmłodsze neosemantyzmy

• Wnuczkożonka i bankster, czyli sposoby wyrażania emocji

• najmłodsza polszczyzna dotycząca zdrowia / mody / techniki itp.

• przemiany obyczajowe w świetle najnowszego słownictwa

Istnieje możliwość zgłoszenia własnej propozycji tematu.

Literatura:

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Czelakowska A., Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, Język Polski 2012, z. 5, s. 336-347

Satoła-Staśkowiak J., Najnowsze słownictwo polskie (rec.), „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 2015, nr 1, s. 197-200

Smółkowa T., Uwagi na temat witryny Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, „Poradnik Językowy” 2015, z. 3 s. 116-120

Wierzchoń P., Graliński F., Z kart historii „parcia na” neologizmy, „Poradnik Językowy” 2016, z. 4 s. 110-129

Waszakowa K., Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 2012, z. 3 s. 5-21

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.