Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM8 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Semantyka i pragmatyka 0400-PS1-3SIP

Założenia (lista przedmiotów):

Lingwistyka tekstu 0400-PS2-1LNGT

Założenia (opisowo):

Seminarium "Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej" jest poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych: ich aspektów semantycznych i pragmatyczno-stylistycznych. Przedmiotem eksploracji są źródła dokumentujące odmiany komunikacj wyodrębnione według kryterium: środowiskowego, tematycznego

Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone badaniu dyskursów społecznych pod względem poznawczym, funkcjonalnym, językowo-komunikacyjnym. Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (prasa, film, strony internetowe, teksty literackie, rozmowy itp.) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka).

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Polskiej

Nazwa kierunku studiów: Filologia polska

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia,

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod modułu/przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM8

Język modułu/przedmiotu: Język polski

Rodzaj modułu/przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: Rok I, semestr I i II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Zaliczone obowiązkowe przedmioty z nauki o języku na poziomie licencjackim FP: semantyka i pragmatyka językowa, praktyczna stylistyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin – seminarium

Metody dydaktyczne: dyskusja, referat, prezentacja, konsultacja indywidualna

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta: 240 godz., w tym:

Uczestniczenie w zajęciach – 60 godzin

Indywidualne konsultacje - 10 godzin

Przygotowanie do zajęć (analiza źródeł) – 120 godzin

Zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu – 50 godzin

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

70 godz., 4 pkt; o charakterze praktycznym: 120 godz., 6 pkt

Literatura:

Literatura podstawowa

Z. Bilut-Homplewicz, 2013, Między wieloznacznością a uprecyzyjnieniem pojęcia „dyskurs”. Miejsce tekstu w germanistycznych pojęciach dyskursu, „Stylistyka” XXII, s. 27-46.

P. Bytniewski 2000, Genealogia dyskursu: problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Lublin.

A. Duszak, 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

S. Gajda, 1999, Język nauk humanistycznych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 12-32.

S. Grabias, 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008.

I. Szczepankowska, 2014, Integracyjny wymiar współczesnej analizy dyskursu w świetle prac językoznawczej szkoły francuskiej, „Stylistyka”, t. XXIII, 2014, s. 31-48.

Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice.

Literatura uzupełniająca

P.P. Chruszczewski (red.) 2004, Aspekty współczesnych dyskursów, Kraków.

T. A. von Dijk /red./ 2001, Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa, tłum. G. Grochowski, Warszawa.

M. Foucault 1977, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp J. Topolski, Warszawa.

S. Gajda, 2007, Współczesny polski dyskurs komiczny, w: Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin, s. 11-19.

M. Krauz, S. Gajda (red.) 2005, Współczesne analizy dyskursu: kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Rzeszów.

M. Maciąg, 2012, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra.

E. Malinowska, 2001, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole.

E. Miczka, 2002, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, Katowice.

P. Ricoeur,1988, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała i wstępem poprzedziła K. Rosner, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa.

Witosz B. (red.), 2006, Style konwersacyjne, Katowice.

M. Wojtak, 2015, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin.

Efekty uczenia się:

Student

1) zapoznaje się z zalecaną literaturą językoznawczą dotyczącą odmian dyskursu; FP2_W02; FP2_W05

2) przyswaja sobie metody identyfikowania gatunków tekstów, składników JOS, wyznaczników strategii komunikacyjnych nadawców; FP_W08

3) umie opisać strukturę gatunkową dowolnego tekstu i zrekonstruować obraz fragmentów świata przedstawionego wybranej grupy społecznej lub jednostki należącej do polskiej wspólnoty językowej; FP2_U01, FP2_U02, FP2_U06

4) potrafi prezentować wyniki własnych badań podczas spotkań w grupie seminaryjnej; FP2_U07

5) jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia pracy badawczej i dyskutowania na temat wyników własnych i cudzych badań z innymi osobami zainteresowanymi; FP2_K01, FP2-K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na bieżąco postępów studenta w gromadzeniu i opracowywaniu materiału badawczego oraz zapoznawaniu się z zalecaną literaturą przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia I etapu seminarium jest opracowanie dokładnego konspektu rozprawy dyplomowej (z uwzględnieniem dotychczasowego stanu badań i metod opisu); zestawienie źródeł i literatury przedmiotowej oraz napisanie przynajmniej jednego rozdziału pracy prezentującego wybrany problem badawczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.