Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edytorstwo leksykograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-2ELE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo leksykograficzne
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Strona przedmiotu: http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki.html
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie przedstawić wiedzę na temat istoty edytorstwa leksykograficznego, rozwoju jego technik oraz warsztatu edytora-leksykografa w odniesieniu do różnych typów słowników, ze szczególnym uwzględnieniem słowników współczesnych, także tych dostępnych online.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy oferowany na studiach o profilu ogólnoakademickim, obowiązkowy w specjalności edytorstwo cyfrowe na drugim stopniu filologii polskiej, prowadzony w formie

wykładu z elementami dyskusji, uzupełniony o samodzielnie realizowany przez studenta projekt (praca zaliczeniowa).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy w specjalności edytorstwo cyfrowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji, projekt

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,6 pkt

samodzielne lektury, analizy słowników (10 godz.) – 0,4 pkt

kwerenda w NKJP (8 godzin) – 0,3 pkt

przygotowanie pracy zaliczeniowej - projekt (15 godz.) – 0,6 pkt

konsultacje (2 godz.) – 0,1 pkt

ŁĄCZNIE 50 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (17 godz.; 0,6 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (0 godz.; 0 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009.

T. Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

M. Bańko, Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników, „Poradnik Językowy” 2010, z. 4.

A. Przepiórkowski, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Łaziński, Narodowy Korpus Języka Polskiego, „BPTJ” 2009 (LXV), s. 47-55.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Zasady opracowania.

http://www.wsjp.pl/pobieranie/Zasady_opracowania_WSJP.pdf

www.leksykografia.edu.pl

www.nkjp.pl

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Umie opisać aparat naukowy niezbędny w pracy leksykografa oraz zna podstawową terminologię (FP2_W02)

W2. Potrafi wskazać główne tendencje w polskiej leksykografii współczesnej (FP2_W10)

W zakresie umiejętności student:

U1. Umie przedstawić elementy warsztatu edytorskiego leksykografa na podstawie różnych współczesnych opracowań leksykograficznych (FP2_U04)

U2. Potrafi krytycznie oceniać dostępne na rynku publikacje leksykograficznie (FP2_U01)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Rozumie wieloaspektowość leksykografii i jej miejsce we współczesnej kulturze (FP2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach, wykonanie kwerendy w KNJP i opracowanie wybranego zagadnienia w formie pisemnej lub prezentacji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.